PDA

View Full Version : Japanese Word TranslationsPages : [1] 2 3

KiNoRonin
25th November 2006, 07:43
Eigo kara Nihongo ni Honyaku Suru koto ga Dekitai Desu.


Post any work in English that you want Translated into Jap, and I will look it up for you.

KNR

The Teacher
26th November 2006, 21:57
Incest: Fukyomama

Meat curry: Dogiyumi

Like that you mean??

The Teacher

Reg Perrin
26th November 2006, 22:18
How about.


"hey, I'm desperate to get this translated into Japanese, where on earth can I get a quick translation"

KiNoRonin
27th November 2006, 02:07
How about.


"hey, I'm desperate to get this translated into Japanese, where on earth can I get a quick translation"

Chotto, Dai Shikyu ni Nihongo no aka ni Honyaku Shitekudasai soshite Chikyu no mawari ni hayai ni Honyaku doko ni Arimasu Ka?Dozo, Kyakusama (bows politely)

KNR

KiNoRonin
27th November 2006, 02:09
Dai Shikyu ni : Urgently

Nihongo ni: Into Japanese

Honyaku: Translate, Translation

Shitekudasai: Please Do for Me

soshite: and

Chikyu: Earth

Hayai ni: Quickly

Doko: Where

KiNoRonin
27th November 2006, 03:49
"How much does the soul weigh ?"

Kokoro wa Omori ni Dono Kurai Arimasu Ka?

:r5

Nimuae
27th November 2006, 18:54
Hi Kino,

What is Japanese for the following:-

Hello (Formal)
Hello (Casual)
Please
Thank you
May I help ?
I do not understand.

KiNoRonin
27th November 2006, 19:59
Hi Kino,

What is Japanese for the following:-

Hello (Formal)
Hello (Casual)
Please
Thank you
May I help ?
I do not understand.

Hajimemashite

Konnichi Wa

O-Kudasai

Domo Arigato Gozaimasu

Watashi wa Tetsudai Suru koto ga Dekimasu Ka?

Watashi wa Wakarimasu.:banana:

Nimuae
27th November 2006, 21:12
Thank you so much Kino, that is a great help.

In the film "Sayonara" Marlon Brando kept repeating "Ohaiu Gozaimas" - my spelling is probably wrong - and wondered what it meant ?

KiNoRonin
27th November 2006, 21:49
Ohaiyo Gozaimasu = Good Morning

I saw that movie.

I only got about 1/3 the way through watching it when it started Boring the Shit out of me, so I switched it off.

KNR

bill jarvis
27th November 2006, 23:33
I thought Japanese looked like this.

私はこれのように見えた日本語を考えた。

bill

KiNoRonin
28th November 2006, 00:16
O-Sara no Ocha Desu = A Cup Of Tea.

bill jarvis
28th November 2006, 09:05
O-Sara no Ocha Desu = A Cup Of Tea.

Kino = plonker.

bill

KiNoRonin
28th November 2006, 15:49
Hai, Watashi wa Yasuwain-nin to imasu

KNR

Bull
28th November 2006, 15:52
fuck suicide bombers us kamikazi pilots were here first?

KiNoRonin
28th November 2006, 19:50
I checked my Dictionary and it appears that there is no Japanese Word for a "Bomber".

The best I could get is "Bakudanshorihan" which means "Bomb Dispossal Expert".

My Dictionary does have "Bakugekiki", which refers to a Bomber Aircraft (ie: Lancaster Bomber).

So I will make up something that will denote a Evil Bomber, and that is:

"Bakudan no Akutonin" which literally means "Villain with a Bomb".

KNR

KiNoRonin
3rd September 2007, 08:05
I learned a New Japanese Word yesterday.

Ometedo Gozaimasu means Congratulations.

:cheer:

Locutus
8th March 2008, 11:13
I did three years of night school learning Japanese, sadly I've forgotten most of it now.

Rabbit
8th March 2008, 16:23
馬鹿Kinoはオンライン訳者を見つけ、ある従って彼がそれに気づいている世界の唯一の人であることを愚か彼は考える

Dordie
8th March 2008, 16:27
馬鹿Kinoはオンライン訳者を見つけ、ある従って彼がそれに気づいている世界の唯一の人であることを愚か彼は考える

That's shown the fucker.

Locutus
8th March 2008, 20:38
馬鹿Kinoはオンライン訳者を見つけ、ある従って彼がそれに気づいている世界の唯一の人であることを愚か彼は考える

Actually that means that Kino thinks rabbit is a wanker........lol

Dordie
8th March 2008, 20:54
Actually that means that Kino thinks rabbit is a wanker........lol

Rabbit does give Kino some stick..... :D

Locutus
8th March 2008, 20:58
Rabbit does give Kino some stick..... :D

If you can't take it...don't hand it out...pmsl

KiNoRonin
21st March 2009, 15:29
The Japanese Term for Soar Aching Back is:

"Yo Tsu Ga Arimasu"


3X3

KiNoRonin
18th October 2009, 21:08
Konnich Wa to All:

In preparations for my Activity during my Annual Landscaping Layoff during the Winter, I have decided to get back into practise with my Japanese.

Here is some that I typed up in the past couple of Hours:


Japanese Language:

Usefull Phrases:

Could You Do Something?: Moraimasu Ka?
Please Give It To Me?: ChOdai Shimasu Ka?
Domo Arigato Gozaimasu: Thank You Very Much!
Liable To Do: Shi Gashi.
It Has Been A Long Day: O-Hashi Buri Desu.
Please Hurray: Mata Kite Kudasai
Your Welcome: DO Itashi Mashite
Sorry For Keeping You Waiting: Taihen O-Matase Shimashita
How Old Are You: O-Ikutsu Desu Ka?
Quarter To 2:00pm: Niji JU Go Fun Mae Desu
Five To 2:00pm: Niji Go Fun Mae Desu
Midnight: Yohaka No JU Ni Ji Desu.
Fed Up: Unzari Shiteimasu
Please Take Care Of Yourself: Ki Wo Tsuketekudasai
I Want.....: ..... Ga Hoshii Desu
Could You Give Me A Hand?: Tetsudatte Itadakemasen Ka?
Could You Do Me A Favor?: O-Negai Dekimasen Ka?
May I Ask Who This Is?: Dochira Sama Desu Ka?
May I Borrow Your .....?: ..... Wa Kashite Itadakemasen Ka?
Are You Japanese: Nihon No Kata Desu Ka?
I Am Born Under The Dragon Sign: Watashi Wa Tatsu Desu Ka?
What Oriental Sign Are You?: Anata Wa Nani Toshi Desu Ka?
I Am Broke: Muichimon Ni Nata
As Soon As Possible: Dekiru Dake Hayaku
How Many Children Do You Have?: O-Ko Sama Wa Nan Nin Desu Ka?
Let Me Look It Up In The Book: Kono Hon Ni sore Wo Sagashimasu
Do You Have A Boyfriend: Boifurendo Wa Irassha Imasu Ka?
How Far Is it To Walk: Aruite Dono Kurai Kakarimasu Ka?
What Does This Mean: DO Iu Imi Desu Ka?
How Do I Get To .....?: ...... Ewa Dono YO Ni Ikeba Ii Desu Ka?
What Bus Do I Take To Get To ......?: ...... Ewa Dono Basu Ni Notara Ii Desu Ka?
Is There Another Way?: Hoka No Michi Ga Arimasu Ka?
To Be Able To Do ......: ...... Wo Suru Koto Ga Dekimasu.
Please Tell Me When We Arrive: Asoko Ni Tsuitara Oshiete Kudasai
Please Speak More Slowly: Yukkuri Hashitte Kudasai
Where Is The Nearest Subway Station: Mayori No Chitatetsu No Eki Wa Doschira Desu Ka?
Do Not Disturb: Jama Shimaide Kudasai
Fill It Up, Please: Mantan Ni Shite Kudasai
Certified Mail: Haitatsu ShOmei YUbin
Which Direction Is It?: Dochira Desu Ka?
To Be Frustrated With ......: ...... Ni YokkyUfuman Wo Okosaserimsasu.
To Have Access To ......: ..... Ni Sekkin Wo Hakarimasu
The Verbs:

To Buy: Kaimasu
To Drink: Nomimasu
To See: Mimasu
To Eat: Tabemasu
To Come: Kimasu
To Go: Ikimasu
To Open: Akemasu
To Close: Shemasu
To Read: Yomimasu
To Visit: Keytamasu
To Forget: Wasuramasu
To Give: Agemasu
To Hear: Kikimasu
To Return: Kaerimasu
To Meet: Aimasu
To Sleep: NamAsu
To Find: Metsukemasu
To Awaken: OkEmasu
To Smell: NeOEmasu
To Have: Mochimasu
To Stand: Tachimasu
To Sit: Suwarimasu
To Ride: Norimasu
To Write: Kakimasu
To Take: Torimasu
To Speak: Hanashimasu
To Understand: Wakarimasu
To Walk: Arukimasu
To Wait: Machimasu
To Sell: Utteimasu
To Play: Asobimasu
To Need: Irimasu
To Think: Omoimasu
To Break: Kowashimasu
To Make: Tsukarimasu
To Exchange: Kawashimasu
To Arrive: Tsukimasu
To Wear Hat: KabutAmasu
To Wear Clothes: KEtAmasu
To Wear Socks: KEtAimasu
To Wear Socks: HIetaimasu
To Wear Jewellry: ShitAmasu
To Return Object: Kaeshemasu
To Call: Yobimasu
To Smile: Hohoemasu
To Laugh: Waraimasu
To Cry: Nakimasu
To Sing: Utamasu
To Wink: Uwinkushimasu
To Whisper: Kossori Hanashimasu
To Remember: Oboeteimasu
To Dry Off: Kawaki Shimasu
To Turn Around: Kururito Mawarimasu
To Throw: Nagerimasu
To Light a Fire: Hio Tsukerimasu
To Run: Hashirimasu
To Pull Out: Nukimasu
To Shout: Sakebimasu
To Depart: Shuppatsu Shimasu
To Leave: Sarimasu
To Fly: Tobimasu
To Land: Chakuriku Shimasu
To Take Off: Ririku Shimasu
To Stop: Tomarimasu
To Repair: Shuri Shimasu
To Do: Shimasu
To Leave: Demasu
To Enter: Hairimasu
To Teach: Manabimasu
To Wash: Araimasu
To Cooperate: KyOdO Shimasu
To Quit: Yamimasu
To Tie: Masubimasu
To Warm Oneself: Atatamarimasu
To Bend: Magarimasu
To Draw: Eokakimasu
To Love: Ai Shimasu
To Retrieve: TotekEmasu
To Pay: Haraimasu
To Fall: Tenraku Shimasu
To Marry: Tokekkon Shimasu
To Lose: Makemasu
To Win: Kachimasu
To Push: Oshimasu
To Pull: Nukimasu
To Apologize: Ayamarimasu
To Forbid: Kinjimasu
To Fire: Kubini Shimasu
To Ignore: Mushi Shimasu
To Argue: Kenka Shimasu
To Believe: Shinji Shimasu
To Like: Niaimasu
To Melt: Tokemasu
To Punish: Bas Shimasu
To Inherit: SOzoku Shimasu
To Gamble: Kakemasu
To Protect: Hogo Shimasu
To Put Down: Okimasu
To Ruin: Dainashi Ni Shimasu
To Stuff: Tsumemasu
To Hurt: Itamemasu
To Hide: Kakuremasu
To Leak: Moremasu
To Separate: Wakemasu
To Feel Relief: Kanwa Shimasu
To Grow: Haemasu
To Explode: Bakuhatsu Shimasu
To Disappear: Kiemasu
To Lend: Karimasu
To Dig: Horimasu
To Move Away: Horimasu
To Interrupt: Jama Shimasu
To Be Born: Umaremasu
To Turn on Machine: Ugo Iteimasu
To Turn Off Machine: Tomete Amasu
To Turn On Electronics: Tsuketeimasu
To Turn Off Electronics: Keshite Amasu
To Exhibit: Tenji Shimasu
To Ask: Tezunemasu
To Blow Out: Fukikemasu
To Send: Okurimasu
To Confirm: Urazukemasu
To Conserve: Setsu Yaku Shimasu
To Spill: KobOmasu
To Be Impatient: Shitagatteimasu
To Invite: Manekimasu
To Practise: RenshU Shimasu
To Beware Of: YOjin Shimasu
To Count: Kazoemasu
To Defeat: Yaburimasu
To Refuse: Kotowarimasu
To Exterminate: Bokumetsu Shimasu
To Demolish: Torikowashimasu
To Translate: Hon Yaku Shimasu
To Agree: DOi Shimasu
To Share: KyOyO Shimasu
To Rain To Fall: Furimasu
To Keep: Hokan Shimasu
To Ferment: HakkO Shimasu
To Forget: Yuru Shimasu
To Be Able To: Dekimasu
To Abandon: Misuteimasu
To Hire: Yatoimasu
To Lose Something: Funshitsu Shimasu
To Paint A Wall: Kabe Ni Penki Wa Shimasu
To Reply: Kotaemasu
To Confirm Business: Kakunin Shimasu
To Include: Fukumimasu
To Get: Te Ni Irimasu
To Prepare: Junbi Shimasu
To Give: Ataemasu
To Get Off Vehicle: Orimasu
To Trust: ShinrO Shimasu
To Jump: Tobiagarimasu
To Earn: Kasegimasu
To Get Up: Okitamasu
To Awaken: Sametamasu
To Pick Up: Hiroimasu
To Fill Something: Ni Zukuri Wo Shimasu
To Suggest: Teian Shimasu
To Report: HOkaku Shimasu
To Insult: Bojoku Shimasu
To Fill Something: Ippai Ni Shimasu
To Use Something: ShiyO Shimasu
To Mix: Mazemasu
To Work: Hatarakimasu
To Destroy: Hakai Shimasu
To Sew: Nuimasu
To Steal: Nusumimasu
To Swim: Oyogimasu
To Sympathize: ....Ni DOjO Shimasu
To Be Paralyzed: MahijOtai Ni Shimasu
To Restore Faith: Kaifuku Shimasu
To Collect Debts: ShUkin Shimasu
To Wrap: KonpO Shimasu
To Must Not Do: Shite Wa Ikemasen
To Deserve: ....Ni Atari Shimasu
To Sink A Ship: Chinbotsu Shimasu
To Excuse Me Please: Shisurei Shimasu
To Remain: Inokorimasu
To Participate In: ....Ni Sanka Shimasu
To Experience: Keiken Shimasu
To Be Applicable: ....Ni Tekio Shimasu
To Blame: No Sei Ni Shimasu
To Dine: Shokuji Shimasu
To Continue: Tsukurimasu
To Expire: Kirerimasu
To Permit: Suru No Wo Yurusu
To Solve Problem: Kaiketsu Shimasu
To Pour: Tsugimasu
To Be Fed Up: Unzari Shiteimasu
To Memorize: Anki Shimasu
To Recieve: Uketorimasu
To Surrender: KOfuku Shimasu
To Rennovate: KaizO Shimasu
To Have Stiff Muscles: Kowabarimasu
To Frustrate: Zasetsu Sasemasu
To Be Frustrated: ....Ni YokkyUfuman Wo Okoserimasu
To Change Something: Torikaemasu
To Clean: SOji Shimasu
To Iron Something: Airon Wo Kakemasu
To Lock: Kakemasu
To Chase Something: Oikakemasu
To Be Confused: TOwaku Sasemasu
To Rest: Yasumimasu
To Be Lethargic: Hidoku Tsukareteimasu
To Lay Lawsuit: Uttaemasu
To Be Injured: Kega O Shiteimasu
To Adjust: ChOsei Shimasu
To Recommend: Susumemasu
To Advance Forward: Shinpo Shimasu
To Admire: Kanshin Shimasu
To Acknowledge: Mitomemasu
To Get Accustommed To: ....Ni Naremasu
To Accuumulate: Tamemasu
To Send: Tsukaimasu
To Take Account Of: KO Ryo Ni Iremasu
To Approach: Sekkin Shimasu
To Resist: TeikO Shimasu
To Thuroughly Do: Tette Shimasu
To Move Something: Ugokimasu
To Leave Something Behind: Okiwasurimasu
To Come Up: Agarimasu
To Investigate: Shirabemasu
To Be Surprised: Bikkurimasu
To Rescue: Tasukarimasu
To Deliver: Todokemasu
To Be Embarrassed: Komarimasu
To Plan: YOtei Shimasu
To Stay: Taizai Shimasu
To Humbly Do: Itashimasu
To Chime A Sound: Narimasu
To Become: Narimasu
To Lower Something: Sagarimasu
To Request: Tanomimasu
To Plant Something: Uemasu
To Control Process: Seigyo Shimasu
To Distribute: Kubarimasu
To Stay Overnight: Ippaku Shimasu
To Be Visible: Miemasu
To Concider: Kangaemasu
To Take Time: Kakarimasu
To Appreciate Something: Kansha Shimasu
To Put Something On: Kaketeimasu
To Politely Ask: Ukagaimasu
To Worship: Omairi Shimasu
To Visit: Otozukemasu
To Celebrate: Iwaimasu
To Send Something Out: Dashimasu
To Test Something: Tame Shimasu
To Undress: Nugimasu
To Deprive: Ushinaimasu
To Compliment: Homemasu
To Ought To Do: Su Bekimasu
To Give Something Out: Kuremasu
To Mind Disturbance: Kamaimasu
To Fall Down: Taoremasu
To Realize: Kizukimasu
To Wind Up: Makimasu
To Surge Ahead: Susumimasu
To Afford Something: Kau YoyU Ga Arimasu
To Have Haircut: Sanpatsu Shimasu
To Shave: Hige Wo Sorimasu
To Comb Hair: Kaminoke Wo Toka Shimasu
To Publish: Shuppan Shimasu
To Scorch Something: Kogemasu
To Curl Hair: Chijirateimasu
To Put Something On: Hamemasu
To Lag Behind: Okuremasu
To Trim Hair: Katteimasu
To Permit: Suru No Wo Yurusu

KiNoRonin
24th October 2009, 17:03
Food Terms:

Cheese: Chizu
Egg: Tomago
Butter: BAta
Fermented Soya Bean: NattO
Cooked Rice: Gohan
Fried Fish: Yaki Zakana
Curry: KarE
Pickles: Tsukemono
Vegetables: Yasai
Salad: Sarada
Oranges: Mikan
Salted Fish: Shio Zakana
Crab: Kani
Ham: Hamu
Rice Ball: Nigiri
Juice: JUsu
Lobster: Ebi
Milk: Miruku
Shellfish: Kai
Sausage: SOsEjI
Fish: Sakana
Toast: TOsuto
Raw Fish: Nama Zakana
Beef: GyU Niku
Soy Sauce: ShOyu
Chicken: Chikin
Bacon: BEkan
Duck: Kamo
Bean Curd: TOfu
Minced Meat: Hiki Niku
Boiled Egg: Yude Tomago
Mutton: Maton
Beer: Biru
Pork: Buta Niku
Fried Egg: Medama Yaki
Spare Ribs:
Fruit: Kudamono
Turkey: Shichimen ChO
Sea Weed Rolled Rice: Norimaki
Oyster: Kaki
Rice Ball Friend in Bean Curd: Inarizuchi
Squid: Ika
Tea: O-cha
Calamari: Yari Ika
Coffee: Kofi
Clam: Hamaguri
Bread: Pan
Cod: Tara
Sandwitch: Sandowitchi
Fish Cake: Kamaboko
Jam: Jamu
Rainbow Trout: Niji Masu
Meat: Niku
Herring: Nishin
Water: Mizu
Shrimp: Shiba Ebi
Raw Fish Dinner: Sashimi
Mussel: MUru Kai
Raw Fish Rolled With Rice: Sushi
Flounder: Karei
Raw Rice: Kome
Prawn: Kuruma Ebi
Salmon: Sake
Nut: Nattsu
Sardine: Iwashi
Peach: Momo
Scallop: Hotate Gai
Peanut: PInattsu:
Tuna: Maguro
Pear: Nashi
Bamboo Shoots: Take No Ko
Pineapple: Painapparu
Bean Sprouts: Moyashi
Plum: Sumono
Beans: Mame
Raisin: REzun
Broccoli: BurokkorI
Strawberry: Ichigo
Cabbage: Kyabetsu
Walnut: Kurumi
Carrot: Ninjin
Watermelon: Suika
Cauliflower: KarifurawA
Cream: KurImu
Celery: Serori
Margarine: MAgarin
Corn: Tomorokoshi
Powdered Milk: Kona Miruku
Cucumber: KyUri
Milk Shake: Miruku Seka
Green Pea: GurIn PIsu
Yogurt: YOguruto
Mushroom: MasshurUmu
Bean Paste: Miso
Lettuce: Retasu
Chilli: TOgarashi
Onion: Tamanegi
Garlic: Ninniku
Potato: Jaga Imo
Ginger: ShOga
Pumpkin: Kabocha
Honey: Hachimitsu
White Oriental Radish: Diakon
Horse Radish: Wasabi
Seaweed: Wakame
Ketchup: Kechappu
Soybean: Daizu
Mayonnaise: MayonEzu
Spinach: HOrensO
Mint: Hakka
Tomato: Tomato
Mustard: Karashi
Turnip: Kabu
Oil: Abura
Apple: Ringo
Pepper: KoshO
Cherry: Sakurambo
Salt: Shio
Grape Fruit: GurEpu FurUtsu
Sesame Seeds: Goma
Honeydew Melon: Meron
Sugar: SatO
Lemon: Remon
Tomato Sauce: Tomato SOsu
Vinegar: Osu
Spaghetti: Supagetti
Rice Wine: Sake
Breakfast: Asa Gohan
Fish Broth: Dashi
Lunch: Hiru Gohan
Soup Base: Tsuyu
Dinner: Ban Gohan
Skim Milk: Sukima Miruki
Supper: Yashoku
Beverage: Nomimono
Banquet: Enkai
Distilled Wine: ShOshu
Food Colouring: JinkO Chaku Shoku Ryo
Draft Beer: Mama BIru
Coco Nut: Yashi No Mi
Hot Water: O-Yu
Baby Food: RinyU Shoku
Iced Coffee: Aisu HOhI
Hot Sake: Atsu Kan
Iced Tea: Aisu Ti
Ingredient: ZairyO
Ice Water: O-Hiya
Health Food: KenkO Shoku
Plume Wine: Ume Shu
Kelp: Kombu
Spiced Sake: Toso
Jelly: ZerI
Sweet Wine: Ama Zake
Nihon Shoku: Health Food
Whisky: Uisuki
Nakami: Filling
Whisky & Water: Mizu Wari
Candy: KOrizatO
Oranges: Orenji
Cranberry: Kokemono
Octapus: Taku
Western Food: SeiyO Ryori
Rice Cake: Moichi
Vegetarian Food: Yasai Ryori
Grapes: GrApsu
Broil: Kabi De Yaku
Egg Plant: Nasu
Chinese Food: ChUka RyOri
Beet: Aka Kabu
Noodle Dishes: Men Rui
Soup: Sui Mono
Steamed Dishes: Mushi Mono
Western Food: YO Shoku
Pickles: O-ShinkO
Poached Egg: Otoshi Tomago
Deep Fried Food: Age Mono
Omelet: Omuretsu
Japanese Salad: Ae Mono
Spicy: Karai
Cooked In Hot Pot: Nabe Mono
Froozen Food: LAitou ShOkuhin
Grilled or Fried Food: Yaki Mono
Cereal: Shiriaru
Soup: Shiru Mono
Dough: Kiji
Japanese Banquet: Kaiseki
Flour: Kona
Milk: GyU NyU
Obun de Yaki: Bake
Drink Appetizer: Zensai
Vitamins: Bitamin
Food Appetizer: Shokuzenshu
Noodles: NUdoru
Grape Vine: BudO
String Beans: SayaendO

KiNoRonin
30th October 2009, 01:09
Articles:

Matche: Matches
PUru: Swimming Pool
Okane: Money
Mado: Window
Hon: Book
Tatami: Reed Mat
Nimotsu: Books
Tsukua: Desk
GaitO: Over Coat
Hibachi: Japanese BarBQ
Kasa: Umbrella
KichOhin: Valuables
Tsuae: Walking Stick
Shooji: Paper Door
SogankyO: Binoculars
KakejekO: Hanging Scroll
Shashinki: Camera
Okimono: Ornament
Hikoki: Plane
Kabin: Flower Vase
Kin: Gold
Hiazara: Ash Try
Mannenhitsu: Fountain Pen
DentO: Electric Light
Naifu: Knife
Fusuma: Heavy Paper Door
Fork: Fork
Zabuton: Cushion
Hako: Box
Shimbun: Newspaper
Futa: Lid
Katana: Sword
Pen: Pen
Densha: Train
Inku: Ink
TegamI: Letter
Kimono: Traditional Clothes
Sen Neki: Bottle Opener
Hankachi: Handkerchief
Jidosha: Car
Teeburu: Table
Garasu: Drinking Glass
Shatsu: Shirt
Ikabana: Flower Arrangement
Enpitsu: Pencil
Hashi: Chop Sticks
Mushi: Insect
O-wan: Lacquer Bowl
Ki: Tree
Chawan: Rice Bowl
Niwa: Garden, Yard
DObin: Tea Kettle
Yuka: Floor
Yunomi: Tea Cup
Chabudai: Dining Table
Kutsu: Shoes
O-Hitsu: Rice Tub
Hasami: Scissors
Sara: Plate
YanA: Roof
Bing: Bottle
HItA: Heater
Hokey: Broom
Zubon: Pants
Isu: Chair
Taoru: Towel
Nabe: Pot
Denwa: Telephone
Sterio: Stereo
Plastic: Plastic
Terebe: TV
LazOko: Refridgerator
Video: VCR
Shokubutsu: Plant
Denshi Range: Microwave Oven
BUtsu: Boots
Dendo Hibashi: Oven
Ongaku: Music
Pistor: Poster
Saji: Spoon
Gutsu: Ice Skates
Dogu: Tools
Sahooku: Uniform
Spika: Speaker
HOjO: Chopping Knife
Mixur: Blender
Sofa: Sofa
Kamban: Sign
Kame: Paper
Tebukuro: Gloves
Zashe: Magazine
Ude Dokei: Wrist Watch
Buketzu: Bucket
Deuk Sack: Back Pack
Tsubo: Jar
SerOhan Tape: Scotch Tape
Busu: Bus
KasEtto TEpu: Music Cassette Tape
Bedo: Bed
Gakki: Musical Instrument
Taburu Cloth: Table Cloth
Tantsue: Bureau
Megone: Eye Glasses
Sentaku-ki: Washer
Jitensha: Bicycle
KansOke: Dryer
BOshi: Hat
Nawa: Rope
Beruto: Belt
Hamigaki: Tooth Paste
Saka Zuki: Sake Cup
O-Miyagea: Souvenir
Napukin: Napkin
O-Mocha: Toy
Kompasu: Compass
Furashu: Flash
Chizu: Map
Keisanki: Calculator
Parashuto: Parachute
Kasetto TEpu REcoda: Casette Tape Recorder
Amagu: Rain Coat
KOdo: Electrical Cord
Nebukuro: Sleeping Bag
Maiku: Mike
Hiyake Dome Kurimu: Sun Screen
Kansento: Plug
BOen KyO: Telescope
Puroguramu: Program
Tento: Tent
Rajio: Radio
KaichU DentO: Flash Light
REkOdo: Record
SuidO: Canteen
Denshi: Battery
Yukata: Bath Robe
GenzO Shimasu: Develope Picture Film
Setomono: Chinaware
Hikinobashi: Picture Enlargement
Tokei: Clock
Yakimashi: Extra Print
NingyO: Doll
Firumu: Film
Sensu: Folding Fan
Renzu: Lens
Uchiwa: Round Fan
Nega: Film Negative
Kagu: Furniture
Shashin: Picture
Hando Baggo: Purse
TaimA: Timer
Kabuto: Helmet
Sankyaku: Tripod
Hoseko: Jewellry
Irui: Clothing
Shikki: Lacquer Ware
Doresu: Dress
Kawa Seikin: Leather Work
Hankachi: Hankerchief
Nekkuresu: Neck Lace
Jacketto: Jacket
Shinju: Pearl
Jinzu: Blue Jeans
Inkan: Personal Seal
Pajama: Pyjamas
E-Hagaki: Postcards
Sandaru: Sandals
TOki: Pottery
SukAfu: Scarf
Kutsu Himo: Socks
Kamisori No Ha: Razor
Hanzubon: Shorts
ShampU: Shampoo
SukAto: Skirt
Sekken: Soap
Surippu: Slippers
Tisshu: Tissue
SEtA: Sweater
Toiretto PEPA: Toilet Paper
Sutokingu: Stockings
Haburashi: Tooth Brush
MizugE: Swim Suit
Hamigaki: Tooth Paste
T-Shatsu: T-Shirt
Taoru: Towel
Nekutai: Neck Tie
Warabi: Fern
Hadagi: Underwear
ChintsU Zai: Analgesic
ShUseiki: Correctional Fluid
Asupirin: Aspirin
Seichaku Zai: Adhesive
HOtai: Bandage
BorU Pen: Ball Point Pen
Bando Eido: Band Aids
KarendA: Calender
MenbO: Cotton Balls
Jisho: Dictionary
Seki Dome: Cough Syrop
Keshi Gomu: Eraser
Megusuri: Eye Drops
FUtO: Envelope
Mushi Yoke SupurE: Insect Repellant
Wa Gomu: Rubber Bands
Aka Chin: Germ Killer
Hasami: Scissors
Suimin Yaku: Sleeping Pills
Taipu RaitA: Type Writer
Genetsu Zai: Fever Tablets
BebI PaudA: Baby Powder
Taion Kei: Thermometer
Ho NyU Bin: Baby Bottle
Take: Bamboo
ROsoku: Candle
Eda: Tree Branch
Rinzu: Conditioner
KAnEshon: Carnation
Kushi: Comb
Sakura: Cherry Blossom
KeshOhin: Make Up
Hana: Flower
Dentaru Furosu: Dental Floss
Bara: Rose
Deodoranto: Deodoranto
Himawari: Sunflower
Nomi Mizu: Drinking Water
ChUrippu: Tulip
Hea Burasha: Hair Brush
Sumire: Violet
Tsume Kiri: Nail Clippers
YUkari: Eucalyptus
TAwa: Tower
FutO: Pier
TatEmono: Building
FEri: Ferry
DOzo: Statue
YakyU: Base Ball
Denwa Bokkasu: Phone Box
Basuketto BOru: Basket Ball
Howaito PEji: Phone Book White Pages
Torampu: Playing Cards
IerO Peji: Phone Book Yellow Pages
Igo: Checkers
Kitte: Stamp
ShOgi: Chess
Hoken: Insurance
Sakana Tsuri: Fishing
YUbin Bako: Mail Box
Gemu: Games
Fakkusu: Fax
Keiba: Horse Race
KOkU Shokan: Aerogram
Uta: Singing
KAdo: Card
Suketo: Skating
Genkin Jido Hikidashi Ki: ATM
Suiei: Swimming
Satsu: Bank Note
RyokO: Travelling
Kyassha KAdo: Cash Card
Waribiki: Discount
Koin: Coin
Kippu: Ticket
Yokin: Deposit
Kagami: Mirror
Gai Ka: Foreign Currency
Shitei Seki Ken: Reserved Ticket
Mibun ShOmei Sho: ID Card
Harai Modoshi: Refund
TechO: Bank Pass Book
Ofuku JOsha Ken: Return Ticket
Shomei: Signature
Gaku Wari: Student Discount
Semmen Ki: Wash Basin
Unchin: Fare
Todana: Closet, Cupboard
Za Seki: Seat
ByObu: Folding Screen
Jikohukyo: Time Table
Genkan: Front Door
PasupOto: Pass Port
ZOri: Sandals
Kikansha: Locomotive
Shikifu: Sheet
JidO Sha: Automotive Door
Tenjoo: Ceiling
Takushi: Taxi
Kabe: Wall
Songai: Damage
KyUKyUbako: First Aid Kit
Okurimono: Gift
TOjO Guchi: Gate
Yachin: Rent
ShOka Ki: Fire Extinguisher
Itami Dome: Pain Killers
GomE Bako: Garbage Can
SenpUki: Electric Fan
FUsen: Balloon
Shigan: Application
Truku: Truck
Rusubandenwa: Answering Machine
JOgi: Measuring Stick
TOhyO: Vote
Kagi: Key
Seifu: Government
Tangoshu: Words
Zeikin: Tax
SuidO No Jaguchi: Water Tap
BokUdan: Bomb
Fune: Boat
Shinkansen: Bullet Train
Kyappa: Cap
KyO No O-Kaidoku-Hin: Daily Special Menu Item
Tsuchi: Earth
Meibutsu: Special Product
Ha: Blade
Urikire: Sold Out
Suna: Sand
Reji: Cash Register
Enpitsu Kezuri: Pencil Sharpener
Nedan: Price
Ito: Thread
Teika: Price List
Yubiwa: Ring
Annaijo: Information
Saifu: Wallet
Han Gaku: Half Price
Kogitte: Checque
KauntA: Counter
Untenmenkyo Sho: Drivers License
KeihO: Alarm
Kagiwa: Key Ring
Shumi: Hobby
JUshoroku: Address Book
FUin: Sealant
KyOShUShO: Receipt
OkyUteate: First Aid
Kaigan: Stairway Steps
Supure: Spray
Kotsu Shingo: Traffic Light
Chori HO: Recipe
Tsubasa: Wing
ShItsumon: Question
Bibu: Tail
Henji: Answer
Jiko: Accident
Awa: Bubble
Raita: Lighter
Kurashikku: Classical Music
Himitsu No: Secret
Tabako: Cigarette
Heiwa: Peace
Kiku: Chrysanthemum
Kinzoku: Metal
Zaimoku: Lumber
Tane: Seed
Rekishi: History
SuidO Setsudi: Plumbing
Tsushin Eisei: Satellite
Rirekisho: Resume
Yukidaruma: Snowman
NyUjOryO: Admission Fee
Yashi: Palm Tree
Kitto: Kit
Shaberu: Shovel
Kisoku: Rules
Keshi: Poppy
Iju: Immigration
YOshi: Questionaire Form
Kafun: Pollin
Kanamono: Hardware
Kaji: Chore
Denwa ChO: Telephone Directory
Ayatsuriningyo: Puppet
Airon: Iron
Shinku Sojiki: Vaccum Cleaner
DambO: Heating
Nazo Nazo: Puzzle
ShO: Award
Serikyo: Election
KenjU: Pistol
YO Fuku: Western Clothes
Keikaku: Plan
Nyu Siehin: Dairy Products
RyOkin: Fee
Aji No Moto: Monosodium Glutamate
HoshO: Warranty
Chin Sei Zai: Tranquillizer
Shimi: Stain
Kojin No: Private Activity
O-Bon: Tray
Genkin: Cash
Kusa: Grass
Botan: Button
Shinamono: Goods
MOfu: Blanket
Wana: Trap
BAgen: Bargain
Sokutatsu: Express Mail
SotsugyOshOsho: Diploma
Kokusai Denwa: International Call
Keiyaku: Contract
Monogatari: Storey
Taishokukin: Severance Pay
O Na Gi: Both
Do Chi Ra Mo: Both
ShUkyO: Religion
Uta Gau: To Question
O-Tearai: Toilet
Naku Shita: Lost
Moji: Lettering
Meirei: Orders
Taggu: Tag
UndO: Exercise
KsUsu: Tea Pot
Kijutsu: Magic Show
Ka Mon: Crest
Nefuda: Price Tag
Kozeni: Small Change
Makura: Pillow
Fukuro: Box
Gara: Pattern
Akari: Lamp
Washi: Japanese Paper
Kozutsumi: Parcel
Shina Gire: Out Of Stock
Shorui: Document
Yuri: Lily
Kuponken: Coupon
Shiki Buton: Mattress
Hono-O: Flame
MahO No: Magic
Sen: Plug
O-BentO: Lunch Box
Dokusho: Reading
Buhin: Parts
Shiken: School Exam
Sabisu RyO: Service Charge
Toden: Tokyo Tram
Yakan: Kettle
Shiden: Japane Tram
ChOkoku: Sculpture
Annaizu: Tourist Map
DempO: Telegram
Tenimotsu: Baggage
Shinai Denwa: Local Phone Call
NyU Kaku KAdO: Disembarkation Card
KOshU Denwa: Public Phone
Zeikan Shinkoku: Customs Declaration
Insatsu Butsu: Printed Matter
TOjo Ken: Boarding Pass
Yotto: Yacht
Haki Bukuro: Air Sick Bag
Waporu: Word Processor
Kobe Iki No Kippu: Ticket to Kobe
Den Atsu: Voltage
KaisU Ken: Ticket Booth
JidO Hambaiki: Vending Machine
KUkO Zei: Airport Tax
RyokO Kogitte: Travellers Checque
Omori: Weights
Doro KOji ChU: Road Maintenance
JOsha Ken: Train Ticket
Dai NO Hin: Replacement
Shindai Ken: Sleeper Ticket
Teiki Ken: Seasonal Ticket
Doitsu Muke: Mail To Germany
Gurin Ken: First Glass Ticket
ChOkyori Denwa: Long Distance Call
ShObai: Business
Orikae Shi Denwa: Return Call
KyUkO Ken: Express Ticket
Annai Sho: Tour Book
Setsubi: Equipment
DenkyU: Light Bulb
Inzei: Royalties
O-Miyage Hin: Souvenirs
Denshin SOkin: Telegraphic Transfer
Hanashi ChU: Busy Phone Line
FutsU YOkin: Savings Account
Ran: Orchid
TOza Yokin: Checquing Account
KadO: Floral Art
MakurakabA: Pillow Case
Hasu: Lotus
Kakebuton: Futon Cover
ShObu: Iris
Kinko: Safe
KikyU: Balloon
Geta: Wooden Clogs
Matsu: Pine
Zandaka: Account Balance
Ogi: Reed
YUbin Kawase: Money Order
Chippu: Tip
Tegata: Bank Draft
Sekigai Sen: Infrared Rays
KUrA: Air Conditioner
Nagashi: Kitchen Sink
Eakon: Air Conditioner
YokusO: Bathtub
Wari Mashi: Extra Fare
Takarakuji: Raffle
Takaramono: Treasure
KOka: Coin
Ki Nen Kitte: Commemorative Stamp
Bun: Portion
NaitA: Night Baseball Game
Tsurizao: Fishing Rod
YakyU No Shiai: Baseball Game
Kansume: Tin Can
Banzuke HyO: Program Book
YOgu: Utensils
Mawashi: Sumo Loin Cloth
RekkA Sha: Tow Truck
Naisen Bango: Extension Number
Doko-ka: Somewhere
Genkin Kaki Tome: Registered Cash Mail
Panku: Flat Tire
Shisho Bako: Post Office Box
Sharin: Wheel
ShUkUken: Extcursion Ticket
Shatai: Car Body
Shinai KankO: Local Tour
Keiteki: Car Horn
KOsu: Course
TOroku Sho: Car Registration
KOkU Bin: Air Mail
Otoshimono: Lost Article
Shirase: News
Hige: Beard
Shiji: Signal
Barikan: Hair Clippers
HyOshiki: Sign Marker
Maegami: Bangs
Gakumon: Education
Himo: Strings
IshO: Costume
Ude Wa: Bracelet
Men: Mask
Kifu: Donation
Onsei: Movie Soundtrack
Menkyo: License
ShOmei: Certificate
Ukezara: Saucer
BOfU Megane: Goggles
Nori: Starch
Sentaku Basami: Clothes Pegs
Kago: Basket
Sode: Sleeve
Shitagi: Underclothes
Tsuma YOji: Toothpicks
Tokkuri: Sake Jug
Hashi Oki: Chop Stick Rest
Kozara: Dipping Dish
Kinu: Silk
Momen: Cotton
BunryO: Portion to be Weighed
Hakari: Weight Scale
Kuchibeni: Lipstick
Manikyua: Nail Polish
O-Mutsu: Diapers
ChOmen: Note Book
Utsuwa: Bowl
Kusari: Chain
Hitotsuzuri: Note Pad
Mezamashi Dokei: Alarm Clock
Neji: Screw
Urushi: Lacquer
Hegeta: Bald Head
Momiage: Side Burns

beliz3
30th October 2009, 13:20
wales is the country of my birth,never forget you're welsh

KiNoRonin
8th November 2009, 16:02
Numbering Systems and Time:

Rei: Zero
Ichi: One
Ni: Two
San: Three
Yon: Four
Go: Five
Roku: Six
Shichi: Seven
Hachi: Eight
KyU: Nine
JU: Ten
JU ichi: Eleven
JU Ni: Twelve
JU San: Thirteen
JU Yon: Fourteen
JU Go: Fifteen
JU Roku: Sixteen
JU Shichi: Seventeen
JU Hachi: Eighteen
JU KyU: Nineteen
Ni JU: Twenty
Ni JU Ichi: Twenty One
Ni JU Ni: Twenty Two
Ni JU San: Twenty Three
Ni JU Yon: Twenty Four
Ni JU Go: Twenty Five
Ni JU Roku: Twenty Six
Ni JU Shichi: Twenty Seven
Ni JU Hachi: Twenty Eight
Ni JU KyU: Twenty Nine
San JU: Thirty
Yon JU: Fourty
Go JU: Fifty
Roku JU: Sixty
Shichi JU: Seventy
Hachi JU: Eighty
KyU JU: Ninety
Hyaku: One Hundred
Ni Hyaku: Two Hundred
Sam Byaku: Three Hundred
Yon Hyaku: Four Hundred
Go Hyaku: Five Hundred
Roku Hyaku: Six Hundred
Shichi Hyaku: Seven Hundred
Hachi Hyaku: Eight Hundred
KyU Hyaku: Nine Hundred
Sen: One Thousand
Ichi Man: Ten Thousand
JU Man: One Hundred Thousand
Hyaku Man: One Million
Issem Man: Ten Million
Ichi Oku: One Hundred Million
Oku: Billion
Kazu: Number
Shi: Four
Nana: Seven

Ichi Gatsu: January
Ni Gatsu: February
San Gatsu: March
Shi Gatsu: April
Go Gatsu: May
Roku Gatsu: June
Shichi Gatsu: July
Hachi Gatsu: August
KyU Gatsu: September
JU Gatsu: October
JU Ichi Gatsu: November
JU Ni Gatsu: December
Nichi YObi: Sunday
Gestu YObi: Monday
Ka YObi: Tuesday
Sui YObi: Wednesday
Moku YObi: Thursday
Kin YObi: Friday
Do YObi: Saturday
ShU: Week
Haru: Spring
Natsu: Summer
Aki: Fall
Fuyu: Winter
Kisetsu: Seasons
Nan Getsu Desu Ka?: Which Month?
Sen Getsu: Last Month
Kon Getsu: This Month
Rai Getsu: Next Month
KyUryobi: Payday
Choshoku: Breakfast Time
ChUshoku: Lunch Time
YUshoku: Dinner Time
Asa Gohan: Breakfast Time
Hiru Gohan: Lunch Time
Ban Gohan: Supper Time
KinO: Yesterday
KyO: Today
Ashita: Tomorrow
Gohan: Meal
Asu: Tomorrow
Shukujitsu: Holiday
O-Matsuri: Festival Event
KyU Jitsu: Holiday
Kesa: This Morning
Asatte: Day After Tomorrow
Ototoi: The Day Before Yesterday
Mai Nichi: Every Day
Asa: In The Morning
Hiru: Noon
Gogo: In The Afternoon
Yoru: In The EVening
KyO Nen: Last Year
Kotoshi: This Year
Rai Nen: Next Year
Nen: Year
Nan Yobi Desu Ka?: Which Day Is It?
Sen ShU: Last Week
Kon ShU: This Week
Rai ShU: Next Week
Bansan: Formal Dinner
Ip Pun: One Minute
Ni Fun: Two Minutes
Sam Pun: Three Minutes
Yom Pun: Four Minutes
Go Fun: Five Minutes
Rop Pun: Six Minutes
Nana Fun: Seven Minutes
Hap Pun: Eight Minutes
KyU Fun: Nine Minutes
Jip Pun: Ten Minutes
Ni Jip Fun: Twenty Minutes
Go Ji Ni Jip Fun: 5:20
San Ji: 3:00
Yo Ji: 4:00
Go Ji: 5:00
Gozen JU ji: 10:00am
Gogo Ni Ji Han: 2:30pm
Gozen Yo Ji No Ato: After 4:00pm
Itsumo: Always
Genzai: At This Moment
Gogo Ni Ji No Mae Ni: Before 2:00pm
Tonjobi: Birthday
Hayai: Early
YUgata: Evening
ShOrai: Future
Osoi: Late
Yoru: Night
Saikin: Recently
Sugu: Soon
KyO No Gogo: This Afternoon
Dai ShikyU: Urgently
Mai Suki: Every Month
Sui Tashi: First of Month
Futsu Ka: Second of Month
Mi Ka: Third of Month
Yok Ka: Fourth of Month
Itsu Ka: Fifth of Month
Mui Ka: Sixth of Month
Nano Ka: Seventh of Month
YO Ka: Eighth of Month
Kokono Ka: Ninth of Month
TO Ka: Tenth of Month
JU Ichi Nichi: Eleventh of Month
JU Ni Nichi: Twelfth of Month
JU San Nichi: Thirteenth of Month
Syo Gatsu: New Years Day
Gozen: In The Morning
Gogo: In The Afternoon
ByO: Seconds
Gantan: New Years Day
Inu Ip TO: One Dog
Hon Ni Satsu: TWo Books
BotorU Ip Pon: One Bottle
Ho Nyubin Ni Hon: Two Baby Bottles
Bin Sam Bon: Three Bottles
Kureyon Yom Hon: Four Crayons
Fude Go Hon: Five Paint Brushes
Pen Rop Pon: Six Pens
Kabin Nana Bin: Seven Vases
Pot-to Hap Bin: Eight Flasks
Enpitsu KyU Hon: Nine Pencils
Mahobin Jip Pon: Ten Vaccum Bottles
Tatemono Ip Ken: One Building
Niku Ya Sam Gen: Three Butcher Shops
Sam Gai: Third Floor
Yom Kai: Fourth Floor
Tegami Go TsU: Five Letters
Denwa Rop TsU: Six Telephones
Nana Kire: Seven Pieces of Cake
Kutsu Shita Sam Zoku: Three Pairs of Socks
Kutsu Hop Soku: Eight Pairs of Shoes
Kuruma KyU Dai: Nine Cars
ShUmatsu: Weekend
Kinenbi: Anniversary
Fueru: Multiply By
Ichiban Ato No: Last
Deto: Date
Ni Bai: Double
Hanbun: Half
Okuyuki No: Deep
Kawase Reto: Exhchange Rate
Risoku: Interest Rate
Kakudo: Angle
YUbing Bango: Postal Code
GOkei: Total Amount
Omisoka: New Years Eve
Itsu Made Mo: Forever
Chichi No Hi: Fathers Day
Ni Ban Geto: Gate Number Two
Hyaku Bin: Flight Number
Yosan: Budget
Mae Uri: Advance Booking
Shi Go Nichi Kan: Four Or Five Days
Futa Ban: Two Nights
Kingaku: Amount
San Nin Beya: Triple Room
Roku Jikan: Six Hours
SOkin: Remittance
Sanshoku Tsuki: With Three Meals
Hito Ban: One Nights Stay
KyOJUni: Today
Midda Kan: Three Nights Stay
Shigai Kyokubon: Area Code
Teikei: Standard Size
Hiki Dashi: Withdrawl
Higaeri: Day Trip
Tsuika RyOkin: Additional Charge
Teiki YOkin: Term Deposit
MuryO: Free of Charge
Gogo No TsuA: Afternoon Tour
JUryO: Weight
Shuppatsu Jikan: Departure Time
..... Hitotsu: One Object
..... Futatsu: Two Objects
..... Mitsu: Three Objects
..... Yotsu: Four Objects
..... Itsutsu: Five Objects
..... Muttsu: Six Objects
..... Nanatsu: Seven Objects
..... Yattsu: Eight Objects
..... Kokonotsu: Nine Objects
..... TO: Ten Objects
IsshU Kan: For One Week
Hitori: Single Person
Futari: Two People
San Nin: Three People
- Hai: Flat Things Counter Word
- Ko: Small Objects Counter
- Mai: Measures Counter Word
Mekata: Objects Weight
Kikan: Period of Time
Dono Kurai: How Much
Tabemono Ketsu Desu: To Run Out Of Food
Honjitsu: This Day
ShOgo: Mid Day
Mamonaku: In A Moment
Hiruma: Day Time
Kako: In The Past
Engeki: Theatrical Play
Jiken: Event
Tama Ni: Occasionally
Shinnen: New Year
Minna: All, Everybody
Zuibon: Quite A Lot
MOjiki: Shortly
Tokidoki: At Times
Kondo: This Time
SunpO: Measurements
Chikai: Close By
Daikin: Charges
Dai Ichi: First Thing
Ban: One's Turn

NiNjiiN
8th November 2009, 16:48
What's sasuke? xxx

bill jarvis
8th November 2009, 17:07
never forget you're welsh
If you do, the stirring in your loins every time you see a sheep will remind you of your origins.

bill

KiNoRonin
22nd November 2009, 17:57
Places:

Sindaicha: Bedroom
Benjo: Toilet
Ryo: Dormitory
Koban: Police Booth
Heya: Room
Eki: Station
ShokUdo: Dining Hall
ChUshojO: Car Park
Jimasho: Office
Iri Gushi: Entrance
YO Fucku Dansu: Wardrobe
De Gushi: Exit
Okina Heya: Large Room
Machiai Shitsu: Waiting Room
Hikojo: Airport
BerugI: Belgium
Sentaku: Laundry
Burajira: Brazil
Hikoki: Airplane
ChUgoku: China
Hoteru: Hotel
Gaikoku: Foreign Country
Tana: Shelf
Doitsu: Germany
Todana: Cupboard
Kankoku: Korea
Honbako: Bookshelf
Igirisu: England
Daigaku: Unversity
ShU: Continent
Uchi: House
Kuni: Country
Gakkoo: School
TOjO Guchi: Gate
Nippon: Japan
Gaijin: Foreigner
Zashiki: Parlour
Kotoba: Language
Tokonoma: Alcove
Gaikoku-ga: Foreign Language
Kabe: Wall
Shima: Island
Niwa: Garden
ChUkin TO: Middle East
TOri: Street
Nam Bei: South America
O-Tera: Toilet
TOnan Ajia: South East Asia
Tenjoo: Ceiling
Kokuren: United Nations
Nomiya: Bar
RyokO SentA: Travel Agency
RyOri ya: Japanese Restaurant
Kin En Sha: Non-Smoking Compartment
Sushi ya: Sushi Bar
Mado Gawa No Seki: Window Seat
Izaka ya: Pub
Zeikan: Customs
Soba ya: Noodle Shop
Tsuin Romu: Twin Room
Ryokan: Inn
Yoku JO: Communal Bath
ErebEta: Elevator
Inaka: The Country
Raunji: Lounge
Ogawa: Creek
Resutoran: Restaurant
Jishin: Earthquake
YUbin Kyoku: Post Office
BokujO: Farm
Denwa Bokkusu: Phone Booth
Mori: Forest
Suizoku Kan: Aquarium
Funsui: Fountain
Bijutsu Kan: Art Gallery
Kanketsu-Sen: Geyser
Hashi: Bridge
Minato: Bay
Shiro: Castle
Oka: Hill
Tatemono: Building
Onsen: Hot Spring
KyOkai: Church
Mizuumi: Lake
BokujO: Farm
Ji Suberi: Landslide
KOkyo: Imperial Palace
TOdai: Lighthouse
Ichiba: Market
Yama: Mountain
Hakubutsu Kan: Museum
Sam Myaku: Mountain Range
TO: Pagoda Tower
Yama Michi: Mountain Trail
Geki JO: Theatre
Kokuritsu KOen: National Park
TawA: Tower
KaiyO: Ocean
DObutsu En: Zoo
KOen: Park
BarE: Ballet
HantO: Peninsula
SAkasu: Circus
Heiya: Plain
Keiba: Horse Race
KOgen: Plateau
Eiga Kan: Movie Theatre
Ike: Pond
KonsAto: Concert
Hatake: Rice Paddies
Kurabu: Night Club
Kawa: River
NOgyO: Agriculture
Michi: Road
Wan: Bay
Iwa: Rock
Kaigan: Beach
Umi: Sea
DOkutsu: Cave
Izumi: Spring
Gake: Cliff
Ishi: Stone
Numa: Swamp
Miyage Mono Ya: Souvenir Shop
Shio: Tide
YOfuku Ya: Tailor
Tsunami: Tidal Wave
Omocha Ya: Toy Shop
Machi: Town
Yao Ya: Vegetable Shop
Tani: Valley
Saka Ya: Liquer Store
Mura: Village
Kaikeijo: Cashier
Kazan: Volcano
ByOin: Hospital
Taki: Waterfall
Basu TAminaru: Bus Terminal
Nami: Wave
Kaisha: Company
Ido: Well
Sabaku: Desert
Niku Ya: Butcher Shop
Dai Dokoro: Kitchen
Jun Kissa: Cafe
Shin Shitsu: Bedroom
Roten: Hot Dog Stand
NyUJIrando: New Zealand
Sukiya: Japanese Tea House
Porutogaru: Portugal
Yatai: Concession Stand
Suisu: Switzerland
Tachi Gui: Fast Food Stand
Nankyoku Tairiku: Antarctic
Pan Ya: Bread Shop
Kata Michi: One Way Street
GinkO: Bank
Engan: Coastline
Shashin Ya: Camera Shop
Kishi: Shore
DepAto: Department Store
Shibun Nuribae: Newstand
Menzei Ten: Dutyfree Shop
Kinenbi: Monument
Denki Ya: Elecrtical Shop
Kojo: Factory
Sakana Ya: Fish Shop
Kogai: Suburbs
Hana Ya: Florist
Kosokudoro: Highway
Kuda Mono Ya: Fruit Shop
Kikaiko: Mechanic
Zakka Ya: Grocery Store
Kakunoko: Airplane Hangai
ShukOgeihin Ten: Handicraft Shop
Hama: Beach
Sentaku Ya: Laundry Mat
HokkyOku: North Pole
Gakki Ya: Musical Store
Tokoyo: Barber Shop
Kusuri Ya: Pharmacy
Yakuinkaigi Shitsu: Room & Board
Kutsu Ya: Shoe Shop
KOsaten: Junction
Kojin: Orphanage
Baiten: Station Shop
Akibeya: Vacancy
Nihon Teihen: Japanese Garden
Shototai: Fire Brigade
Miharashi Dai: Watch Tower
Bochi: Cemetary
TOge: Mountain Pass
Kumiai: Labour Union
Iseki: Ruins
Kan Ko: Sightseeing
Jinja: Shrine
Toshi: City
Chikatetsu Eki: Subway Station
Tunneru: Tunnel
SadO: Tea Ceremony
Genkan Horu: Hallway
Hoku Bei: North America
Shin RyO jo: Clinic
Shima Guni: Island Country
Shibafu: Grass
Kaiikukan: Gymnasium
Houtei: Court of Law
HOgen: Dialect
ShushOchi: Birth Place
Jisan-Nin: Bearer of Cheque
RyOji Kan: Consulate
Kaisatsu Guchi: Ticket Barrier
YanA: Roof
Midori No Madoguchi: First Class Seat
Shokubutsu Koen: Botanical Garden
FerI Noriba: Ferry Pier
Dairi Ten: Agency
KUkO: Airport
Damu: River Dam
Ichiji Azukari Jo: Lost and Found
Shiminken: Citizenship
RyokO Sha: Travel Agency
Ana: Hole
Tokyo Ni Tachi Yori: Stop Over In Tokyo
Kanamono Ya: Hardware Store
Kuseki Machi: Stand By
Ie: Home
IttO: First Class
Guntai: Army
Kokunai Bin: Domestic Flight
SOgen: Grassy Field
ChokkO Bin: Direct Flight
HijyO Gushi: Emergency Exit
KOzan: Mine
Kasei: Planet Mars
Basu Sen: Bus Line
Chosuichi: Reservoir
ChokkO Sha: Direct Train
Oshi Ire: Closet
Nobori Densha: Train to Tokyo
Chori Ba: Restaurant Kitchen
Kudari Densha: Train From Tokyo
Koji ChU: Street Mainstenance
Teikoku: Empire
Ressha: Long-Distance Train
Keshiki: Scenery
Wa Shitsu: Japanese Style Room
TEryUjo: Bus Stop
Madoguchi: Teller's Wicket
Teisha: A Stop
O-Furo: Bathroom
Kisha: Train
Jun KyU: Semi Express
TokkyU: Limited Express
ChO Tokkyu: Super Express
Saisho: A Start
Kaisoku: Fast Train
KyanpujO: Camp Site
KankO Basu: Tour Bus
TOku: Far Away
DohyO: Sumo Arena
Danjo: Both Sexes
Torii: Shrine Archway
Konyoku: Mixed Bath
Michijun: Route
Shisetsu: Facilities
YUran: Sightseeing
TaishU: General Public
RyOtei: Fine Japanese Restaurant
Doka ka: Somewhere
KappO: Fine Japanese Restaurant
HikO: Flight
Seinan: South West
KassOro: Landing Strip
TOnan: South East
Kansei TO: Airport Control Tower
Seihoku: North West
KOdo: Altitude
TOhoku: North East
Engeki: Theatrical Play
KeshO Shitsu: Powder Room
Jiken: Event
Yama Nobori: Mountaineering
Yakusho: Government Office
Kudari: Down Hill
GyU Nyu Ya: Meat Shop
Nobori: Up Hill
O Kashi Ya: Candy Store
Mukai: Opposite
FUkei: Landscape
Mine: Mountain Peak
BunbOguten: Stationery Store
ShinryO Shitsu: Medical Consulting Room
Shuto: Metropolis
SOshiki: Funeral
Basu Tei: Bus Stop
Ima Shitsu: Living Room
Tokyo Ni Tachi Yori: Stop Over In Tokyo
Koya: Cabin
ROka: Passageway
HodO: Sidewalk
KyUkO: Ordinary Express
Kitsuen Seki: Smoking Area
KyOto Yuki: Bound For Kyoto

KiNoRonin
22nd November 2009, 18:04
What's sasuke? xxx


I do not know it and could not find it in my Japanese Dictionary.

So I Googled it and discovered that is a Name for a Fictionary Manga Character:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sasuke_Uchiha

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/02/Sasukereup.jpg/200px-Sasukereup.jpg


3X3

KiNoRonin
25th November 2009, 23:40
Adjectives:

Shizuka-Na: Quiet
Subete: All
Seiketsu-Na: Clean
No Ushiro Ni: Behind of
Hazukashii: Ashamed
HOkO: Direction
Isogashi: Busy
Shita: Downwards
Samui: Cold
TO: Far Away
Ureshi: Happy
No Mae Ni: In Front of
Atsui: Hot
No Naka Ni: In Middle of
Sabishi: Lonely
Hidari: Left
Nemui: Sleepy
Yasui: Cheap
Yoroshi: Fine
Nanimo: Nothing
Okotteimasu: Angry
No Tonari Ni: Next to
Genki Desu: Healthy
Mamukai: Opposite
Onaka Ga Suki Mashita: Hungry
No Soto Ni: Outside
Nodo Ga Kawakimashita: Thursty
Migi: Right
Tsukare Mashite: Tired
Massugu: Straight
Shimpai Desu: Worried
Sochiru: That Direction
Oishii: Delicious
Kochiru: This Direction
Muzukashii: Difficult
No Ue Ni: Upwards
Kitanai: Dirty
Ii: Good
Yasashii: Easy
Kono Chikaku No: Nearby
Takai: Expensive
Ooki: Big
Hayai: Fast
Omoi: Heavy
Karui: Light Weight
Kawaii: Lovely
Urusai: Noisy
Kura: Dark
Utsukushii: Beautiful
Chiisai: Small
Kanashii: Sad
No Soba Ni: Beside of
Okashii: Strange
Man Naka: Middle
Kibishii: Strict
Chikaku: Nearby
Mesurashii: Uncommon
Shizuka Na: Quiet
Subarashii: Wonderfull
Kowaii: Scared
Zettai Shinai: Never
Nama Gusai: Fishy
Hikui: Short
Shinsen Na: Fresh
Minikui: Ugly
Ama Kuchi: Light Wine
Doyatte: How
Aburakkoi: Oily
Nazenaraba: Because
Assari Shita: Plain
Tabun: Maybe
Nama: Raw
Tadashii: Correct
Suppai: Sour
Osoi: Slow
Amai: Sweet
Kinshi Suru: Prohibited
Yawarakai: Tender
Osu: Push
Shibui: Tart
Hiku: Pull
Katai: Tough Chewing
Yakhu: Burnt
Atatakai: Warm
Laitou: Frozen
Karai: Spicy
Kata Michi: One Way Road
Kiken Na: Dangerous
Ganko No: Stubborn
Ichi Dake: One Only
Seibutsu: Alive
Yurui: Loose
Dekigoto: Happening
Marui: Round
No Aida Ni: During
Mijikai: Short
Taikutsu Na: Boring
Kitsui: Tight
FutOtta: Fat
Tai Da Na: Lazy
Anzen Na Basho Ni: Safe
De Nai To: Or
Migatte No: Selfish
Konnan: Trouble
Kusatta: Rotten
Shakkin: Debt
Betsu Na: Different
Hajime: Start
Kanpeki Na: Perfect
Intonsha: Recluse
HijOji: Emergency
Itazura Na: Mischievous
Kitai: Expectations
Kane Mochi: Rich
Nigai: Bitter
Mo: Both
Pari Pari Shita: Crispy
Tsuyoi: Strong
Kara Kuchi: Dry Wine
YUdoku: Poisonous
Yoi: Good
No Shita Ni: Under of
Warui: Bad
Sugoi: Great
Kirei Na: Pretty
No Migi Ni: To Right Side of
Taisetsu Na: Precious
No Hidari Ni: To Left Side of
Taira Na: Flat
Shinsetsu Na: Kind
Hiroi: Wide
Rikoo Na: Wise
Semoi: Narrow
Rippa Na: Magnificent
Takusan: Many
Mono: Thing
Kono: This
So: Really
Sono: That
Taihen: Very
Koko: Here
Nippon No: Japanese
Soko: There
Itsumo: Always
Doko: Where
Itsu: When
To: With
Ima: Now
Dore: Which
Made: Until
Donna: What Kind Of
Ichibanii: The Most
Donata: Who
Nagai: Long
Sore: That
Nani: What
Odabutsu: Dead
Shindai: Dead
Kampai: Cheers
Aki No: Empty
Don Yaku Na: Greedy
Yokatta: Fine
Kanshoku: Feel
Ijiru: Tamper
Ni Tsuke Komu Desu: To Take Advantage of
Nasakebukai: Merciful
Ikura: How Much
Un No Yoi: Lucky
Soshite: And
Ji Yu Na: Freedom
To: With
Kokkei Na: Funny
To Tame Ni: for
Fuchui Na: Careless
Aseokaku: Perspire
Futsu Wa: Usually
Owari: The End
Futus Na: Normally
Nashino: Without
Tadashi Ni: Immediately
Takusan: Many
Wo Nozoite: Except
Kimagure: Fancy
Yu Mei Na: Famous
Hikka Katteimasu: Stuck
Onshi Razu Na: Ungratefull
Uso: Lie
Chuibukai: Carefull
MO Ichi do: Again
Regataku Omotteimasu: Gratefull
Reigitadashii: Polite
Suisen: Recommendation
Yuri Mo: More Than
Seiko: Success
Odoroki: Surprise
Shippai: Failure
Yoku Kireru: Sharp Edge
Hitorikiri: Alone
Kirau: Dislike
Mondai: Problem
Sutairu: Style
Yukan Na: Brave
SaikentO: Review
Atatama Ga II: Smart
Fu Hie Fu Man Wo Iu: Complain
Fuhen Teki Na: Universal
Yori Motto: More
Hazushite: Off Of
Tatakai: Fight
Gimon: Doubt
Mukatsukaseru: Disgusting
Nonbiri Shita: Laid Back
Akumu: Nightmare
No Tanomi Wo Kiku: To Do A Favor
Noritsuteki Na: Efficient
Tayori Ni Naro: Dependable
Abunai: Danger
RiyU: Reason
Doko Demo: Anywhere
DentO: Tradition
Itsu Demo: Anytime
Yaku Ni Tatsu: Helpfull
Norikae: Change Over
Sondai Na: Arrogant
Kojin Na: Private
Tanoshimi: Fun
Torikeshi: Cancel
No Kini Iru: To Favor
Yoyaku: Reserved
Doko Ritsu Shita: Independent
Yokusoku: Promise
Ugokanai: Motionless
Sekinin: Responsibility
Mada: Still
Jikken: Experiment
Jouzu Na: Skillfull
Kanri: Management
Jouzu Na Ni Yaru: Skillfully
InbO: Scheme
O Na Gi: Both
OdOshi: Threaten
Do Chi Ra Mo: Both
Ikite Iru: Alive
Uta Gau: To Question
Tsumetsu: Cold Object
Naku Shita: Lost
Oto: Sound
JUyO: Important
Meirei: Instructive
BukiyO: Clumsy
Umaku: Successful
Toriatsukai Setsumei: Instructions
Yaku: Approximately
Okisa: Size
EnjO Shiteimasu: Ablaze
KoshO: Out of Order
SainO: Ability
Sukunai: Less
Kutsurogu: Relax
Yasu uri: On Sale
HO HO: Method
Yoku: Often
Michi No Mayotta: Lost
Mata Wa: Alternatively
Nan Demo: Anything
Naru Oto: Ringing
Mata: Also
Ga Koishii: To Miss Someone
Sudeni: Already
ChUmon: Order
Pittari Aru: Fits Well
Saigo No: Finally
Sukoshi: Few
Mada: Still
Te Zukuri: Hand Made
Yowai: Weak
Hoko Ri: Pride
Hatari Sen Keiyu: Via Hatari Line
Kisonshin: Self Respect
Jukushita: Ripe
Ichatsuku: Flirt
Onaji: Same
Anraku: Comfort
HihyO: Review
To Issho Ni: Together With
ShUkan: Routine
Mise: Shop
Hidoi: Terrible
Daijobu Desu: Nevermind
Zennennagara: Unfortunately
Totsuzen: Suddenly
Urayamashii: Jealous
YUyO Teki Na: Usefull
KyUkei: Rest Break
Node: Because
Chirakashippanashi: Messy
Shikashi: But
Junjo: Orderly
Moshi Are Ba: If Available
Kashi Kiri: Chartered
Hitsu YO: Necessary
KaisO: Not In Service
JokO: To Slow Down
Hoka No: Other Thing
Konomi: Preference
Nagame: View
TsUkoku: Legal Notice
Iken: Opinion
Taido: Attitude
KUsha: For Fire
Nozomi: Wish
Yakkai Na: Impossible
Seikinin: Blame
Haikan: Visit
Naosu: Mend
Shiko: Stomping
Sonkei: Respect
Waza: Tactics
Burei Na: Rude
JUryO: Weight
Dore Mo Nai: None
Atsusa: Thickness
YUryO No: Paid
Kengaku: observe
Moshimi: Offer
Tabemono Komi: Food Included
Kakaku: Value
Kodai: Ancient
Kachi: Worth
Tasuke: Aid
Densetsu: Legend
KOkoku: Advertising
KOfun Na: Exciting
Rinne: Reincarnation
Ichijiteki Na: Temporarily
Hogaraka Na: Cheerfull
Sai Kakukin: Re-Confirmation
Ishiki Fumei: Unconscious
HigaimOsO: Paranoid
Menkai Shaketsu: No Visitors
ShOgai: Disabled
ShinyO: Trust
Wasato: On Purpose
No Mawari Ni: To Encircle
Kangei: Greeting
ShOri: Victory
ChOsa: Survey
Gawa: Side of
Moshi Mo: In Case of
Shikaku: Qualifications
Tonikaku: Anyways
Hairu Koto: Access
Ni Tsuite: Concerning
Kumitate: Assembly
Nara: If
DentO Teki Na: Traditionally
Asoko: Over There
Soretomo: Or
Ano: That Distant Thing
KekkO: Splendid
Shi Tokoro Datta: Almost
Shita HO Ga Yoi: Had Better Do
Imi: Meaning
KOei: Distinction
DO Shite: How
GOka: Fancy Object
Zenbi: Everything
JOhO: Information
Suru Tsumori Desu: To Intend to Do
Goro: About
Kenbutsu: Sightseeing
Monosugoki: Outragiously
Ni Shitagatteimasu: In Accordance With
Dakara: Therefore
Keitai: Portable
Zoenka Toshite: Position as a Landscaper
Chigai: Error
KOun: Lucky
Betsu Betsu: Separately
Tsukete: Consequently
Anmari: Too Much
Omoshiroi: Interesting
Kantan: Simply
Daibubon: Most
Ihan: Violation
Tashika Ni: Certainly Is:
Shikata: Methods
Daisuki Na: Favorite
ShOjiki: Honestly
Ozei: Throng of People
Kitto: Undoubtedly
Dare Mo: Everybody
Yakamashi: Noisy
Shiage: Nicely Done
MO Sonna: Already Like That
Yukkari: Slowly
Suzushii: Cool
Toki: Meanwhile
Hageshii: Severe
Kihon Teki Na: Basics
Heta: Poor At
Sasayaka: Modestly
Go Enryo Naku: Dont Be Shy
Tenkieteki Na: Typically
Konomama: As It Is
Tokorode: Incidentally
HO: As Far AS
Tenuri: Hand Painted
Naruhodo: Quite So
Yoko: Wide
Kashikonarimashita: Certainly
MAMA: Leave As Is
TOchaku: Arrival
Goran: Examine
Ikaga: How About
Shina: Quality
Sonoue: Besides
Fuhei: Fussy
Ikahodo: Owing
Meiyo: Honour
ChOshi: Tone
MukO: Opposing
JOzu: A Good Thing

NiNjiiN
26th November 2009, 06:02
Japanese vowels are pronounced like baby vowels. AH, EH, OH, IH UH. That's a handy thing to know. The way it's written here in Romanji is fairly close to how it's spoken.

For example, we say Tokyo - Tow-kee-oh. It's pronounced Tok-eh-oh.

I hope that helps. xxx

KiNoRonin
1st December 2009, 17:32
While Being A Seasonally Laidoff Grumpy Smurf (I Hate Seasonal Layoffs!), I have been using my Free Spare Time getting all of my Japanese Language Notes Rememorized.


Here is the what I have reveiwed in the past Three Days:


People:

Otosan: Father
Sobo: Grandmother
Okasan: Mother
Gibo: Mother In Law
Jimuin: Office Worker
Shinseki: Relative
Otoko-De: Man
Bekkyo: Separated
Onno-De: Woman
Giri No Ane: Sister In Law
Aka Chan: Baby
Kata Oya: Single Parent
Goshujin: Husband
Oji San: Uncle
Tomodashi: Friend
Kaikei Shi: Accountant
O-Kyaku: Guest
HaiyU: Actor
Go RyOshin: Parents
Bijinesu Manu: Business Man
O-Taku: Your Honourable
Daiku: Carpenter
Okusan: Wife
ChOri Shi: Chef
Kanai: Wife
Yakusai Shi: Chemist
Shujin: My Husband
Odoriko: Dancer
Kodomo: Children
Ishi: Doctor
Musume: Daughter
Unten Shu: Driver
Musuko: Son
Ten In: Shop Assistant
KyO Dai: Siblings
HyakushO: Farmer
Futari No Musuko: Two Sons
RyOshi: Fisherman
O-nI San: Older Brother
Shufu: House Wife
O-nE San: Older Sister
Kisha: Journalist
OtOto San: Younger Brother
ManEjA: Manager
ImOto San: Younger Sister
Ongaku Ka: Musician
Oba San: Aunt
Kangosfu: Nurse (F)
Giri No Ani: Brother In Law
Keisatsu Kan: Police
Itoko: Cousin
SErusu Manu: Sales Man
Gifu: Father In Law
KOmuin: Public Servant
Sofu: Grandfather
Hisho: Secretary
Rikon: Divorsed
Tonari No Hito: Neighbor
Kashu: Singer
Oji: Prince
Gun Jin: Soldier
Ojo: Princess
KyOShi: Teacher
KokuO: King
Taipisuto: Typist
JOshi: Boss
UEtoresu: Waitress
Sofubo: Grandparents
Gakusei: Student
Mago Musuko: Grandson
Sakka: Writer
Majo Musume: Granddaughter
Buk KyO: Buddhist
Mei: Niece
Katorikku KyO: Catholic
Oi: Nephew
Kirisuto KyO: Christian
Tokoya: Barber
HinzU KyO: Hindu
Kanrinin: Janitor
Yudaya KyO: Jewish
Jinshu Sabetsu Sugisha: Rascist
Isuramu KyO: Muslim
JUyaku: Executive
Purotesutanto: Protestant
Tsuki Soi: Attendant
TOnan: Thief
Kazoku: Family
RyOshin: Parents
Kaigun: Navy
ShOnen: Boy
Shoboshi: Fireman
ShOjo: Girl
Hoshisha: Volunteer
Seinen: Youth
Roku Denashi: Bum
Rojin: Old Man
Sosofu: Great Grand Mother
Yubin Ya: Post Man
Komedian: Comedian
Suiyok Kyaku: Bathers
Gado Man: Guard
TennO: Emperor
HaikankO: Plumber
Hito Gome Wo Gunchu: Crowd
Shitsu Gyo: Unemploied
Manga: Comic Character
Muzashii: Poor
Toshi Yori: Old Person
Josei No: Female
Kon Yakusha: Fiance
Dansei No: Male
TaishO Ku: Retired
Kagakusha: Scientist
JoyU: Actress
Semmon Ka: Specialist
Akuto: Villain
Arubaito: Part-Time Job
ShoyUsha: Owner
Fuku GyO: Second Job
Yatoi Nushi: Employeer
Honsho Ku: Regular Job
Seizonsha: Survivor
Semmon: Professional
Otona: Adult
KyOju: Professor
Shiriai: Aquaintance
Shijin: Poet
Uragimono: Traitor
KOshi: Lecturer
Kanojo Wa: She
Saiban Kan: Judge
Kare Wa: He
Kaisha In: Company Employee
Futago No: Twins
Untenshu: Driver
Katei KyOshi: Tutor
Tori Shimari Yaku: Company Director
YUrei: Ghost
JOmuin: Crew Member
Henshusha: Editor
Norikumi In: Ship Mate
Bengoshi: Lawyer
ShOgai: Handicapped
Geijutsuka: Artist
Bomeisha: Exile
TsU Yaku: Interpretor
Koibito: Sweetheart
GyOretsu: Line of People
KyODOkeieisha: Business Partner
ShokugyO: Occupation
Shihai Nin: Duty Manager
Horyo: Prisoner
HOman Kyaku: Guest
Uketsuke KakarI: Receptionist
Soshiki: Organization
KOkan Shu: Phone Operator
GyOji: Referee
KankO Kyakusama: Tourist
HoshOnin: Sponsor
TenjO In: Tour Guide
Rikishi: Sumo Wrestler
Watashi Mo: Me Too
Anata Mo: You Too
Sha ChO: General Manager
Fujin: Ladies
Bu ChO: Divisional Chief
Donogata: Gentleman
Kai ChO: Company President
Saishoku Shugisha: Vegetarian
San Nin No Musume: Three Daughters
Itamae: Chef
Shinja: Religious Believer
RigakryOhO: Physiotherapist
Seki JUji: Red Cross
KaigyOi: General Practitioner
Ha Isha: Dentist
Geka-I: Surgeon
Semmen-I: Medical Specialist
Giseisha: Victim
Kakari In: Person In Charge
Otetsudai: Servant
Tsuma: Wife
Keikan: Police Officer
Seishinka-I: Psychologist
ShUdOjo: Nun
OjO San: Your Daughter
Yowamushi: Sissy
GeinOjin: Performer
Jibun: By Oneself
O-hi: King's Wife
KOgO: Emperess
JO Kyaku: Passenger
Dare Ka: Someone
SOjUshi: Airplane Ticket
Gijutsusha: Technician
ZOenka: Landscaper
Ozei: Throng of People
Dare Mo: Everybody
Shinshi: Gentleman
BiyOshi: Beautician
Jisan-Nin: Bearer Of Check
Hito: Person


Weather Words:

Tenki: Weather
Kamimari: Thunder
Hare: Clear
Tatsu Maki: Tornado
Kumori: Cloudy
TaifU: Typhoon
Ii Tenki: Fine
TaiyO: Sun
Kiri: Fog
Tsuki: Moon
Oo Ame: Heavy Rain
Hoshi: Storm
Oo Yuki: Heavy Snow
Do: Temperature
Ame: Rain
Reika: Below 0
Niwaka Ama: Showers
Yuki No Hitohira: Snow Flake
Yuki: Snow
Kemuri: Smoke
Arashi: Stormy
Kanbatsu: Drought
Kaze: Wind
UchU: Universe
Akarui: Bright
Hi: Sunbeam
Kumo: Cloudy
Sesshi: Celsius
Kurai: Dark
Shikke: Humidity
Tsuyu: Dew
Hinode: Sunrise
YUyake: Evening Glow
Hikari: Light Ray
KOzui: Flood
Mushiatsui: Hot & Humid
Jishin: Earthquake
Tenki YohO: Weather Forecast
Ji Suberi: Landslide
BOfU: Wind Storm
Kiri: Fog
Shimo: Frost
HyO: Hail
Inazuma: Lightening
Kasumi: Mist
Doro: Mud
Niji: Rainbow
Sora: Sky
Sumoggu: Smog
Nichi Botsu: Sunset
Kion: Temperature


Animals:

DObutsu: Animal
Omu: Parrot
Tanuki: Badger
Kujaku: Peacock
Kuma: Bear
Perikan: Pelican
Inoshishi: Boar
Pengin: Penquin
Neko: Cat
Hato: Pigeon
Ushi: Cow
Kamome: Seagull
Shika: Deer
Hibari: Sky Lark
Inu: Dog
Suzume: Sparrow
Kaeru: Frog
Tsubame: Swallow
Yagi: Goat
Haku ChO: Swan
Uma: Horse
Kitsutsuki: Woodpecker
KangarU: Kangaroo
AWabi: Abalone
Koara: Koala Bear
Koi: Carp
Raion: Lion
Hamaguri: Clam
Saru: Monkey
Tara: Cod
Nezumi: Mouse
Kani: Crab
Panda: Panda
Unagi: Eel
Buta: Pig
Sakana: Fish
Usagi: Rabbit
Karei: Flounder
Hitsuji: Sheep
Kurage: Jellyfish
Risu: Squirrel
Ise Ebi: Lobster
Tora: Tiger
Saba: Macherel
Ookami: Wolf
MUru Gai: Mussels
Tori: Bird
Tako: Octopus
Niwatori: Chicken
Kaki: Oyster
Tsuru: Crane
Suzuki: Perch
Karasu: Crow
Kuruma Ebi: Prawn
Kamo: Duck
Sake: Salmon
Taka: Eagle
Iwashi: Sardine
Uguisu: Nightingale
Notate Gai: Scallop
Fukuro: Owl
Azarashi: Seal
Fuka: Shark
Hachi: Bee
Kai: Shellfish
Batta: Grasshopper
Shiba Ebi: Shrimp
Kotage: Lizard
Madai: Snapper
Komadori: Robin
Hirame: Sole
Ga ChO: Goose
Ika: Squid
Iruka: Dolphin
Masu: Trout
Tatsu: Dragon
Maguro: Tuna
KOmori: Bat
Kujira: Whale
Katsuo: Bonito
Aji: Yellowtail
Buri: Kingfish
itachi: Weasel
Watarigarasu: Raven
Kame: Turtle
Kohitsuji: Lamb
Kitsune: Fox
Kumo: Spider
ChO ChO: Butterfly
Kabuto Mushi: Beetle
Kibachi: Wasp
TentO Mushi: Lady Bug
Shirami: Lice
Tombo: Dragonfly
Kaiko: Silkworm
Hebi: Snake
Nomi: Flea
Wani: Crocodile
Katatsumuri: Snail
Shiro Ari: Termite
Ari: Ant
Gokiburi: Cockroach
Ga: Moth
Ka: Mosquito
Hae: Fly


Colours:

Asai: Light
Fukai: Dark
Kuro: Black
Shiro Kuro: Black & White
Ao: Blue
Cha Iro: Brown
Kin Iro: Gold
Gurin: Green
Midori: Green
Hai Iro: Grey
Gurei: Grey
Mizu Iro: Light Blue
Momo Iro: Pink
Sakura Iro: Pink
Aka: Red
Gin Iro: Silver
ShirubA: Silver
Murazaki: Purple
Shiro: White
Ki Iro: Yellow
TOmei Na: Clear
Kon Iro: Dark Blue
Purachina: Platinum
Hakkin: Platinum
Kinpatsu: Blonde


Health and Body Parts:

Kurubushi: Ankle
MOchO: Appendix
Ude: Arm
Waki No Shita: Armpit
Senaka: Back
Hone: Bone
NO: Brain
Mune: Chest
Mimi: Ear
Me: Eye
Kao: Face
Yubi: Finger
Kaminoke: Hair
Te: Hand
Atama: Head
ShinzO: Heart
Ashi: Leg
Hai: Lung
Kuchi: Mouth
Kinnichi: Muscles
Shinkei: Nerve
Sebone: Spine
Hana: Nose
Kata: Shoulder
I: Stomache
Ha: Teeth
Shita: Tongue
JOmyaku: Vein
DOmyaku: Artery
Kansetsuen Desu: Arthritis
Zensoka Desu: Arthritis
YOtsU Ga Arimasu: Backache
KokyU Konnan Desu: Trouble Breathing
Yakedo Shimashita: Burn
Kaze O Hiki Mashita: A Cold
Bempi Ni Natte Imasu: Constipation
Seki Ga De Masu: A Cough
Komura Gaeri Shimasu: Cramps
TO NyO ByO Desu: Diabetes
Memai Ga Shimasu: Dizzy Spells
Netsu Ga Arimasu: A Fever
Shoku ChUdoku Desu: Food Poisoning
Kafun ShO Desu: Hay Fever
ZutsU Ga Shimasu: A Headache
KOketsuatsu Desu: High Blood Pressure
ShOka FuryO Desu: Indigestion
Infurenza Desu: Influenza
Fumin ShO Desu: Insomnia
Kayui Desu: An Itch
HenzutsU Desu: Migraine Headache
Shintei Suijaku Desu: Nervous Breakdown
Shoku Yoku Fishin Desu: No Appetite
Nana Mizu Ga De Masu: Runny Nose
Funa Yoi Desu: Sea Sickness
Nodo Ga Itai Desu: Sore Throat
FukutsU Ga Shimasu: Stomache Ache
Nissha ByO Desu: Sunstroke
Ha Ga itai Desu: Toothache
Futsu Kio: Hang Over
Nin Shin Shite Imasu: Pregnant
Manpuku Desu: Full Stomache
Chi: Blood
Gan: Cancer
Hiza: Knee
Hareteimasu: Swollen
Gaikotsu: Skeleton
Jinzo: Kidney
Monoui: Listless
Koe: Voice
Marariya Desu: Malaria
Norimasu Yoi Ga Shimasu: Travel Sickness
Asupirin: Aspirin
Kodein: Codein
Penishirin: Penicillin
Bando Eido: Bandaid
NyO: Urine
Ge Zai: Laxative
Shujutsu Shitsu: Surgery
Yakkyuku: Pharmacy
Ude Ugokase Masen: Can Not Move My Arm
Ashi No Kossetsu: Broken Leg
Nai Shuketsu Shiteimasu: Bruised
Oreteimasu: Broken
Kyu Kyu Shitsu: Emergency Ward
DakkyU Shiteimasu: Dislocated
Piru O Nondeimasu: On The Pill
Hakike Ga Shimasu: Vomitting
Mushi Ni Sasare Mashite: Insect Bite
ShinzO Byo Ga Arimasu: Heart Condition
Nemure Masen: Cant Sleep
Nenza Shiteimasu: Sprained
JUnishicho Kaiyo Desu: Duodenal Ulser
KOsei Busshitsu: Antibiotics
Tan No: Gall Bladder
Yoi Dome: Motion Sickness Pills
Ten Kan: Epilepsy
KOshokyOFu Sho Desu: Altitude Sickness
Hentosen En Desu: Tonsillitis
Sei Byo Desu: Venereal Disease
Kan En Desu: Hepatitis
MOchO En Desu: Appendicitus
Hiya Ase Ga Demasu: Cold Sweats
Nodo Ni Tsumamasu: To Choke
Chifusu Desu: Typhoid Fever
Hinin Yaku: The Pill
Ikai YO Desu: Stomach Ulser
Pinatsu Arerugi Desu: Allergy To Peanuts
Geri No Shiteimasu: Diarrhea
Chinsei Zai: Tranquillizer
Fukubu: Abdomin
Densensei No: Contagious
Mechakucha Ni Shimasu: Mangle
Juten: Tooth Filling
Hentosen: Tonsils
Hifu: Skin
Igakuteki Na: Medical Treatment
Kubi: Head & Neck
So Sei: CPR
Kizetsu: Fainted
NOshintO: Concussion
Masuizai: Anaesthetic
Kirikizu: Cut Skin
Hari KYu: Accupuncture
KodO: Throb
RokkOtsu: Ribs
Ken: Tendon
Akaku Naru: Flushed
Sankakukin: Sling
Fukuboku: Splint
Oya Shirazu: Wisdom Tooth
NOsotchU: Stroke
Kuruma Isu: Wheel Chair
Kusuri: Medication
Oto Ga Arimasu: Vomitting
YUdoku: Poisonous
Hito Hari: Stitches
Sakkin Shimasu: Sterilize
Haguki: Tooth Root
Ashi No Kossetsu: Fractured Leg
KyU Kyu Shitsu: Casualty Ward
ByOki: Illness
Itai: Corpse
MutsU No: Painless
Sasu YO Na Itami: Stabbing Pain
Tanka: Stretcher
YakuyO No: Medicated
Bikko Wo Hiku: Limp
Shinchintaisha: Metabolism
Matsubazue: Crutches
Itai Hodo: Painfully
Yoromeku: Stagger
Hito Sashi: Stab
Chishi RyO: Deadly Overdose
Kiken RyO: Dangerous Overdose
Yubi Suki: Finger Tip
Awareppoi Nakigoe: Whine
Naori Masu: To Heal
Gashi Shimasu: Starvation
Karada: Body
Ago: Chin
Ashi Yubi: Toe
Ashi No Tsume: Toe Nail
Torihada: Goose Flesh
Kobu: Bump
Shinsatsu Shimasu: Medical Treatment
Funshutsu: Blood Spirt
ChUshaki: Syringe
Shintai: Anatomy
Mushi Ba: Decayed Tooth
Fusso Tofu: Flouride Treatment
Tekubi: Wrist
Ireba: Dentures
KanzO: Liver
Hinin Yaku: Contraceptive
DakkyU Shiteimasu: Dislocate
Shukketsu Shiteimasu: Bleeding
ChOshinki: Stethoscope
Kansen: Infection
Kakikizu: Scratch
Uirusu: Virus
YobO ChUsha: Vacinnation
Haien: Pneumonia
Eso: Gangrene
Kin Gan: Short Sighted
KenkO Na: Fit
Sanso: Oxygen
Kibun Ga Warui Desu: I Am Feeling Ill
O-Shirushi: Symptoms
Baikin: Germs
Umi: Puss
Mansei No: Chronic Disease
ChintsU Zai: Analgesic
NOmaku En: Hepatitis
ByOreki: Medical History
Mansei: Chronic
KampO Yaku: Chinese Medicine
Ketsu Eki Gata: Blood Group
Ketsu Eki Kensa: Blood Test
Ken Ketsu: Blood Donation
Kyusei: Acute
En Shi: Long Sighted
ChO Ompa: Ultra Sound
Shiryoku Kensa: Eye Test
Teiketsuatsu Desu: Low Blood Pressure
Rentogen: X-Ray
Guai: State of Health
Guai Ga Warui Desu: I Am Sick
Ishiki Fumei: Unconscious
YOdochinki: Iodine
Dasshiman: Cotton Battin
Isan: Antacid
ShOdo Kuyaka: Antiseptic
Kotoba No Benkyo Wa Kirau Desu!


3X3

Fork Me
1st December 2009, 17:54
I Hate Seasonal Layoffs!

Fuck off you boring cunt.

bill jarvis
1st December 2009, 19:43
wales is the country of my birth,never forget you're welshIf I were Welsh, I'd try to forget it.

bill

KiNoRonin
2nd December 2009, 18:00
Some More Usefull Japanese Phrases:
Hello: Konnichiwa
Good Evening: Kombanwa:
Good Morning: Ohaiyo Gozaimasu
Good Night: Oyasumi Nasai
See You Tomorrow: Mata Ashita

Are You All Right?: Anata Wa Yoroshii Desu Ka?
How Are You?: Ikaga Desu Ka?
I Am Fine: Genki Desu.
Who Is That?: Donata Wa Imasu Ka?
It Is Good Doing Business With You: Yoroshiku Onegai Shimasu

Never Mind: Dai Jobu Desu.
This Is A Book: Kore Wa Hon Desu:
That Is a Car: Sore Wa Kuruma Desu
Whose Chopsticks Are Those?: Kore Wa Donata No Hashi Desu Ka?
My Book Is Not A Bad Book: Watashi No Hon Wa Warui Hon De Arimasen.

Which One Is Yours?: Dore Ga Anata No Desu Ka?
Is This Not Yours?: Kore Wa Anata No De Arimasen Ka?
Is This Yours?: Kore Ga Anata No Desu Ka?
No, That Is Not Mine.: Iie, Sore Wa Watashi No De Arimasen.
Yes, That Is Mine: Hai, Sore Wa Watashi No Desu.

Where Is My Book?: Watashi No Hon Wa Doko Ni Arimasu Ka?
There Is My Book: Watashi No Hon Wa Soko Ni Arimasu.
What Is On The House?: Uchi No Ue Ni Nani Ga Arimasu Ka?
Where Is The School?: GakO Wa Doko Ni Arimasu Ka?
Who Is Here?: Koko Ni Donata Ga Imasu Ka?

What Is In There?: Soko Ni Nani Ga Arimasu Ka?
Here Is The Dining Hall: ShokUdo Wa Koko Ni Arimasu.
When Is The Plane Going: Itsu Ni Hikoki Wo Itteimasu Ka?
Here Is An Expensive Book: Koko Ni Takai Hon Ga Arimasu.
What Is On The Floor?: Yuka No Ue Ni Nani Ga Arimasu Ka?

What Is Under The Tree?: Ki No Shita Ni Nani Ga Arimasu Ka?
What Is In The Bookcase?: Honbaku No Naka Ni Nani Ga Arimasu Ka?
Are You Beside The Tree?: Anata Wa Ki No Soba Ni Imasu Ka?
What Is Behind You?: Anata No Ushiro Ni Nan De Imasu Ka?
What Is In Front Of You?: Anata No Mae Ni Nan De Imasu Ka?

What Is On Your Right?: Anata No Migi Ni Nan Ga Imasu Ka?
What Is On Your Left?: Anata No Hidari Ni Nan Ga Imasu Ka?
How Far Have Your Read Since Yesterday?: Anata Wa KinO Kara Doko Made Yomimashita Ka?
As Of Now, I Have Been In The House: Watashi Wa Ima Made Uchi Ni Imashita.
I Am Going As Far As The School: Watashi Wa GakO Made Itteimasu.

We Will Go To Your House: Anata No Uchi Ni IkimashO.
That Person Will Open The Box Tomorrow: Ashita Sono Hito Ga Sono Hako Wa AkemashO.
Will This Be A Good Book?: Kore Wa Yoi Hon De ArimashO Ka?
That Person Will Go To Yokohama Tomorrow: Ashita Sono Hito Ga Yokohama Ni Ikimasu Ka?
What Do You Take To School?: Anata Wa GakO Ni Nani Wo Motteimasu ka?

I Am Taking Away The Books: Watashi Wa Hon Wo Motte Kiteimasu Ka?
Did You Come By Foot?: Did You Come By Foot?
Shall We Examine The Closet?: Kono Todana Wo Mite MimashO Ka?
That Person Now Tries That: Sono Hito Wa Sore Wo Shite Mimasu.
Have You Forgotten Me?: Anata Wa Watashi Ni Wasuremashita Ka?

The Dog Has Broken The Glass: Kono Inu Wa Garasu Wo Kowashite Shimaimashita.
Yesterday I Finished Making The Box: KinO Watashi Wa Hako Wo Tsukatte Shimaimashita.
The Dog Has Not Finished Eating The Meat: Inu Wa Niku Wo Tabete Shimai Masen Deshita.
There Is The Rice Bowl, Tea Pot, Chopsticks, and Plates: Chawan to Dobin to Hashi to Sara Ga Arimasu.
What Kind Of Food Is This?: Donna Wa Tabemono Wo Arimasu Ka?

Is She Japanese?: Ano Kata Wa Nihonjin Imasu Ka?
Where Is The Washroom?: Benjo Wa Doko Ni Arimasu Ka?
Where Shall We Go?: Doko Ni IkimashO Ka?
What Time Did You Arrive In Tokyo?: Anata Wa Nan Ji Ni Tokyo Ni Tsukimashita Ka?
How Did You Arrive To Honchu?: Anata Wa Doyatte Ni Honchu Ni Kimashita Ka?

Is The Food Here?: Koko Ni Tabemono Wo Arimasu Ka?
In What Way Can I Help You?: Dono Yo Ni Shite Nan Desu Ka?
Are You Mr.Togo?: Anata Wa Togo-San Wa Imasu Ka?
How Much Is It?: O-Ikura Desu Ka?
When Is The Meal?: Kono Gohan Wa Itsu Ni Desu Ka?

When Are You Coming?: Anata Wa Itsu Ni Kiteimasu Ka?
Which Car Shall We Ride In?: Dore Wa Kuruma Ga NorimashO Ka?
I Am Hungry: Watashi Wa Onaka Suki Mashita.
I Am Thirsty: Watashi Wa Nodo Ni Kawakimashita.
Are You Single?: Doku sheen Desu Ka?

How Old Are You?: Anata Wa Ikutsu Desu Ka?
Pleased To Meet You: Hajimemashite
Please Come Again: Mata Dozo!
No Thank You, I Have Had Enough: Iie, Mo Kekko Desu.
Dont Hesitate To Have More: Enyro Shinai De Kudasai.

How Does It Taste?: Aji Wa DO Desu Ka?
It Is Very Delicious: Kore Wa Taihen Oishi Desu.
Welcome: Irasshaimase
Bon Appetite: Ita Dakimasu!

KiNoRonin
2nd December 2009, 19:10
Just go into Youtube or Winamp Video Search Engine and plug in: "Japanese Language Lessons"

Here are Three that I found NP:http://www.youtube.com/watch?v=2cFQ1qzbjgw&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=5F6LYoTd_oY&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=rasSzjDuagM&feature=player_embedded


Ima Wakarimasu Ka? Sugu Ni Takusan Nihongo no Hogan wa Hanashite Mo Idesu!

3X3

KiNoRonin
3rd December 2009, 02:03
Doitashi Mashite!

:mates:


3X3

KiNoRonin
5th December 2009, 18:12
Watshi No Nihongo no Benkyo no Hon no naka ni takusan Machigai itsumo Katteimasu!

Sekchaku Zai Ima Irimasu! Ima Ikuru soshite Sekchaku Zai Wa Kaitai Desu!

Soshite mo sukoshi ni Onaka ga suki mashita. Jagan Imo Potetochipusu to Dippu wa Katteimasu.


3X3

KiNoRonin
6th December 2009, 00:05
Today, I actually learned two more Japanese Word, which are based on English actually.

They are Potetochippusu and Dippu.

They stand for the YO Shoku Western Food of Potato Chips and Chip Dip.


3X3

KiNoRonin
7th December 2009, 21:08
Since I Study Herbs a lot, I should Learn the Word "Herb"

There are Two Words for Herb in Japanese.

The Word for Medicinal Herb: YakusO

The Word for Culinary Herb: KOsO.


3X3

KiNoRonin
9th December 2009, 15:42
And since I am on Seasonal Layoff from my Landscaping Work, it would probably be good to find out the Japanese Word for being Laidoff from Work.


There are Two Terms.

There is: Chijikaiko Ni Suru

And then there is: Relofu Ni Suru


The second one, as with a lot of other Japanese Term nowadays, is based on the English Term.


3X3

KiNoRonin
9th December 2009, 15:51
I found a Brand New Japanese Pronounciation Youtube Video that Nimuae will Love!!!http://www.youtube.com/watch?v=XKSeJQtEQ6Y&feature=player_embedded


There is one part that Nimuae will Totally Love! She will know it when it comes up.


3X3

KiNoRonin
9th December 2009, 16:05
Here is a Japanese Language Lesson Video that I found that I have no problem paying attention to as it is Hosted by a Taihen Kawaii Nihon no Josei-San!


http://www.youtube.com/watch?v=jVrSFnIMJNA&feature=player_embedded


3X3

KiNoRonin
9th December 2009, 16:19
Here is another Japanese Language Lesson that Nimuae should Love also:


http://www.youtube.com/watch?v=_Oo8aC_Zx1E&feature=player_embedded


Kono Bideo no naka ni Odoriko Niko wa Arimasu!

Mo ichido Kawaii Niko Desu!


3X3

KiNoRonin
9th December 2009, 16:38
And here is One More!:http://www.youtube.com/watch?v=9CQFy_0L99w&feature=player_embedded


3X3

KiNoRonin
9th December 2009, 19:48
Here is a Word that I just thought of that I will probably be needing to know in the Near Future.

I will be needing the Japanese Word for "Adventure", which is:
"BOken".

NiNjiiN
9th December 2009, 20:41
Is that different to the wooden sword? I think that may be bokken. xxx

KiNoRonin
10th December 2009, 18:17
I just found the word Pagan in my Nihongo no Jisho:

"IkyO No"

Pagan Worshipper: IkyOto

And Network: NettowAku
I couldnt believe it, there is a Japanese Word in my Old English/Japanese Dictionary for the Word "Pagan".

:)

3X3

KiNoRonin
10th December 2009, 18:21
Is that different to the wooden sword? I think that may be bokken. xxx


Tadashii Desu!:

http://en.wikipedia.org/wiki/Bokken


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/A_daisho_set_of_bokuto.jpg/300px-A_daisho_set_of_bokuto.jpg


3X3

KiNoRonin
11th December 2009, 18:01
This Morning, I am going over Body Parts and Medical Terms:


http://www.youtube.com/watch?v=dWB77vd_Mng&feature=player_embedded


Kono Kesa Ji, Ocha no ato ni Nomu, Karada soshite Kenko Tangoshu wa Sai Benkyo Shiteimasu!


3X3

KiNoRonin
14th December 2009, 19:05
This morning, I went over some Verbs and these are the ones I am having trouble Memorizing:

KO RyO Ni Iremasu: To Take Account of Something
Hiroimasu: To Pick Up Something
Kirerimasu: To Expire
Kakemasu: To Lock
Ugo Iteimasu: To Turn On Machine
Susumimasu: To Surge Ahead
Zasetsu Sasemasu: To Be Frustrated
Shirabemasu: To Investigate
Taizai Shimasu: To Make A Stay
Kubarimasu: To Distribute
Kuremasu: Ought to Do
Hige Wo Sorimasu: To Shave Beard
Ippaku Shimasu: To Stay Overnight
Seigyo Shimasu: To Control A Process
Makimasu: To Wind Up a Clock
No Sei Ni Shimasu: To Blame Someone
YO tei Shimasu: To Plan to Do
Kakarimasu: To Hang Something. To Take Time
Oikakemasu: To Chase Something
Kaketeimasu: To Put Something On
Sekkin Shimasu: To Approach
....Ni Sekkin Wo Hakarimasu: To Have Access To

KiNoRonin
14th December 2009, 19:57
Of the Food Words, I had trouble Remembering these ones:

Nishin: Herring
Karei: Turbot Flatfish
Hamaguri: Clam
Nashi: Pear
Nigiri: Riceball
Inarizuchi: Fried Bean Curd
Iwashi: Sardine
Kyuri: Cucumber
Wakame: Seaweed
O-ShinkO: Pickles Radish
Kokemono: Cranberry
RinyU Shoku: Baby Food
Moichi: Rice Cake
Daizu: Soy Beans
Hakka: Peppermint
Tsuyu: Clear Soup
Yashoku: Supper
ShOchu: Distilled Wine
Zensai: Drink Appetizer
ZairyO: Ingredients
Nasu: Eggplant
Men Rui: Noodle Dishes
YO Shoku: Western Food
Kaiseki: Japanese Banquet
Shokuzenchu: Food Appetizer

Jessica Chen
14th December 2009, 20:15
How do you say Chinese in Japanese ? I'm going to make a thread just like this but it's in Chinese :P

KiNoRonin
14th December 2009, 21:57
Chinese - Chugokujin

3X3

Jessica Chen
14th December 2009, 21:58
中国 means China in Chinese

KiNoRonin
17th December 2009, 17:58
Here are Numbers, Time, and Measurement Words that I had trouble with Remembering:

Bansan: Formal Dinner
Mai Michi: Every Day
Risoku: Interest Rate
O-Misoka: New Years Eve
Futa Ban: Two Nights
Roku Jikan: Six Hours
SOkin: Remittance
Hito Ban: One Nights
KyO JU Ni: Today
Mikka Kan: For Three Days
Mekata: Weight
Kikan: Period of Time
Hiruma: Daytime
Tama Ni: Occasionally
Shinnen: New Year
Minna: Everybody
Zuibon: Quite A Lot
Mojiki: Shortly
Kondo: This Time
Sunpo: Measurements
Daikin: Charges
Ban: One's Turn
Jiken: Event

KiNoRonin
18th December 2009, 18:06
In the section of Ordinary Articles, I found that I could not remember what the Word "HOjO" ment in English.

I looked it up in all my Dictionaries and the Internet, and it is an Unknown Word in Japanese.

In my Japanese/English Answer Key Book, I found that it means "Chopping Kitchen Knife", but I cant find it meaning that in any other source.

I remember getting that word out of a Library Book I once took out called "Japanese In 30 Hours".

I guess that Book was Inaccurate.

Here are other words that I had trouble remembering:

Tsubo: Jar
Susu: Soot
Gakki: Musica Instrument
Hamigaki: Toothpaste
KaichU DentO: Flashlight
Shikki: Lacquerware
TOki: Pottery
Sekkin: Soap
Hadagi: Underwear
Genetsu Zai: Fever Medication
Chintsu Zai: Analgesic
Megusori: Eye Drops
Himowari: Sunflower
Shitei Seki Ken: Reserved Seats
Genkan: Front Door
TOhyO: Vote
Meibutsu: Days Special Product
Hangaku: Half Price
KyOshUShO: Receipt
Kinzoku: Metal
Kaji: Fire
TOjO Guchi: Gate
Keshi: Poppy
Kyo No O-Kaidoku Hin: Today' Special
Urikire: Sold Out
HoshO: Guarantee
Kuso: Shit
O Na Gi: Both
Uta Gau: To Question
Kamon: Crest
Shina Gire: Out Of Stock
Dokusho: Reading
Shiden: Japan Tram

KiNoRonin
18th December 2009, 19:02
More Such Words that I had trouble Remembering:

Nefuda: Price Tag
Fukuro: Box
Washi: Japanese Traditional Paper
Shorui: Document
Shikibuton: Mattress
ChOkoku: Sculpture
KOshU Denwa: Public Phone
Kaisu Ken: Ticket Book
JOsha Ken: Train Ticket
Teiki Ken: Seasonal Ticket
Shimi: Stain
Kokusai Denwa: International Call
Naku Shita: Lost Object
Kijutsu: Magic Show
Gara: Pattern
Kozutsumi: Parcel
Yuri: Lily
Shiken: School Exam
Yakan: Kettle
Zeikan Shinkoku: Customs Declaration
Dai No Hin: Replacement
Orikae Shi Denwa: Return Call
Hasu: Lotus Flower
Banzuki HyO: Program Book
Genkin Kaki Tome: Registered Cash Mail
Shinai KankO: Local Tour
Momen: Cotton
ChOkyori Denwa: Long Distance Call
Zandaka: Account Balance
YokusO: Bath Tub
YOgu: Utencils
ShUkUken: Excursion Ticket
KOkU Bin: Air Mail
HyOshiki: Sign Marker
ShObu: Iris Flower
Geta: Traditional Wooden Clogs
Tegata: Bank Draft
Nagashi: Kitchen Sink

KiNoRonin
20th December 2009, 17:01
For today, I needed the Words for the Solstices.

They have two words.


Winter Solstice: DOshi

Summer Solstice: Geshi


3X3

KiNoRonin
21st December 2009, 21:28
Here are some Adjectives that I had trouble Remembering:

Marui: Round
Yurui: Loose
ChOshi: Tune
Dore: Which
Onshi Razu na: Ungrateful
Betsu Na: Different
Sotchi: That Over There
Nasakebukai: Merciful
Nonbiri Shita: Laid Back Attitude
Norikae: Riding Change Over
No Kini Iru: To Favour Something
Bukiyo: Clumsy
Toriatsuka Setsumei: Instructions
EnjO Shiteimasu: Ablaze
Hatari Sen Keiyu: Via Hatari Line
Tsumetai: Cold Object
HihyO: Review
Junjo: Orderly
Moshi Are Ba: If Available
Kashi Kiri: Chartered
Iken: Opinion
KUsha: For Hire
Yakkai Na: Impossible
Dore Mo ...... Nai: None
Atsusa: Thickness
YUryO No: Paid
Kengaku: Observe
KOkoku: Advertising
ChOsa: Survey
Shikaku: Qualification
Tenkietaku Na: Typically
Suzushii: Cool
Tokorode: Incidentially
Kashikonarimashita: Certainly

3X3

KiNoRonin
22nd December 2009, 16:33
Konnichiwa to All:

Last night, I went to the Winter Festival of Lights at the Van Dusen Gardens to attend a Meetup of the Vancouver Japanese Language Meetup Group.

Here is a copy of my Review that I wrote for their Meetup Group. In the process of writing the Review, I learned two more Japanese Words that I had not know before. They were "Cape" and "Site".

Site: Basho

Cape: KEpU

The Review goes:

Utsukushii na Akari wa Arimashita! Shashin San Hai wa Torimashita. Message Board no use ni Watashi no Shashin wa Misemashoo. Watashi no Zaimoku Tsue wa Mottemashita soshite Kuro Iro Kepu wa Ketaimashita. Zennennagara ni, Atatashi no Aimono wa Metsuketeimasen Deshita. Sorekara Van Dusen Niwa no mawari ni Arukimashita soshite kono Utsukushii no Basho Miteimashita. Kono Niwa no Iri Guchi no soba ni Onna Hoshisha Security-Nin wa Nihonjin to Imashita. Kanojo to issho ni Renshu Hanashiteimashita. Rai Nin Ni Getsu, Kanojo wa Nihon de Kaerimasu. Kanojo wa Kawaii Deshita.


The Lights were Beautiful! I took Three Pictures. I will be Posting those Pictures onto the Meetup Message Board shortly. I was the guy using the Wooden Walking Stick and wearing the Black Cape. Unfortunately, I could not find the Meetup, so I just walked around and enjoyed the Sites. Then at the Garden Entrance Gate, there was a Volunteer Security Girl who was Japanese. I enjoyed doing some Japanese Language Practise with her. She was Cute.


3X3

Reg Perrin
23rd December 2009, 00:10
Fukukino: Box

I like that one.

KiNoRonin
25th December 2009, 22:07
Here are some Words that Describes People and their Jobs that I had trouble remembering:

Shinseki: Relative
Bekkyo: Separated Couple
Yokuzai-Shi: Chemist
KyOdai: Siblings
HyakushO: Farmer
RyOshi: Fisherman
O-ni San: Older Brother
O-ne San: Older Sister
Kisha: Journalist
KOmuin: Government Beaucrat
Sakka: Writer, Novelist
Mei: Niece
Oi: Nephew
Rojin: Old Person
Taisho Ku: Retired
Kagakusha: Scientist
JoyU: Actress
ShoyUsha: Owner
Fukugyo: 2nd Job
Honshoku: Regular Job
KOshi: Lecturer
JUyaku: Executive
Katei KyOshi: Tutor
Tori Shamari Yaku: Company Director
Henshusha: Editor
ShOgai: Disabled Handicap
Geijutsuka: Artist
GyOretsu: Queue
Shokugyo: Occupation
Shihai Hin: Duty Manager

3X3

KiNoRonin
25th December 2009, 22:55
My Nephew wants to be a Ninja Warrior for next Halloween, so I wrote down a few important Japanese Words for him:


Hajimemashita - Greetings, Happy to Meet You
Arigato - Thankyou
Ohaiyo - Good Morning
Konnichiwa - Good Afternoon
Kombanwa - Good Evening
Mata Ne - See You Later
Sayonara - Good Bye
Sore wa O-Kudasai - Please Give Me That
Oishii - Delicious

Weapons:

Katana - Japanese Sword
Wazizaki - Suicide Knife
Yari - Japanese Spear
Kemuri Bokudan - Smoke Bomb
Bokudan - Bomb
Shurikan - Throwing Star

Equipment:

Fukumen - Mask
Nawa - Rope
Kemuri - Smoke
Kuro Irui - Black Clothing

Actions:

Atakai Shimasu - To Attack
Kofuku Shimasu - To Surrender
Nageri Shimasu - To Throw
Odoroki Shimasu - To Surprise
Yaburimasu - To Defeat
Kappo Shimasu - To Shoot
Hashirimasu - To Run
Kiemasu - To Disappear
Miemasu - To Reappar
Shizuka Desu - Being Silent
Senji No Kidu - I Hit You!

People:

Ninja - Secret Assasin
Samurai - Servant Warrior
Daimyo - High Japanese Lord
Shogun - Supreme Warlord
Tenno - Emperor of Japan

Nimuae
25th December 2009, 23:20
Do Ninja Warriors take the time to swap pleasantries, Kino?
I thought they just separated heads from necks and moved quickly on !

KiNoRonin
26th December 2009, 17:30
Here is something I just posted on the Vancouver Japanese Meetup Group RSVP box:

Deto wa Torikeshi Shimashita. Ikuru koto ga Dekimasu. Zaimoku na Tsuae wa Shiyo Shimashoo.It means that I have had a Date Cancellation and that I will be able to go to their Meetup. Look for the guy who will be using the Wooden Cane.


3X3